Hordaland Høyre ligger an til å sette et kraftig stempel på partiets nye program.

— Vi gikk høyt ut, og sendte inn rekordmange endringsforslag. Fallhøyden var stor, men nå ser det ut til at vi får gjennomslag for mange av våre saker. Ingen andre fylkeslag har satt så stort preg på programmet som Hordaland, sier fylkesleder Nils Marton Aadland i Hordaland Høyre.

Til sammen sendte Hordaland og Bergen Høyre inn over 40 endringsforslag til partiprogrammet. I går ettermiddag var innstillingen fra redaksjonskomiteen klar, og fylkeslaget har fått helt eller delvis medhold i rundt 20 saker.

Kompromissforslag

I utgangspunktet er fylkeslaget mot all form for kvotering, mens redaksjonskomiteen er delt i synet på kvinnekvotering. I et kompromissforslag, som landsmøtet skal stemme over i dag, heter det at: «Høyre mener det er viktig at kvinner og menn blir mer likestilte i næringslivet. Kvotering til styrene i private bedrifter griper sterkt inn i aksjonærdemokratiet og eiernes rett til å velge sine representanter».

I forslaget legges det opp til at bedriftene skal få utvidet tid til å øke kvinneandelen i styrene, og at Høyre går inn for andre typer straff enn tvangsoppløsning dersom selskapene ikke klarer å innfri kvinnekvotene. Det er stortingsrepresentant Torbjørn Hansen godt fornøyd med.

Sprit til 18-åringer

Også på andre viktige områder har Bergen og Hordaland fått redaksjonskomiteens støtte. Blant annet innstiller komiteen på at Høyre bør programfeste:

n 18-årsgrense på salg av sprit.

— Når Norge har 18 år som myndighetsgrense, med alle de rettigheter det medfører, er det unaturlig at ikke 18-åringer skal være gamle nok til å kjøpe sprit og, sier Aadland og Hansen.

n Kommunalt selvstyre på av hvilke skjenkesteder som kan servere alkohol og hvor lenge butikker kan selge alkohol.

n Redusere dokumentavgiften ved kjøp av bolig.

n Splitte Tine i to selskaper, som råvareleverandør og industriaktør.

n Prioritere kollektivtrafikk i storbyene.

n Gi kommuner større råderett over utbygging i strandsonen.

n Sikre elever rett til å evaluere lærere og undervisningsmiljø i videregående skoler.

n Beholde dagens abortgrense, men gjennomgå nemndsystemet for å sikre lik behandling.

n Høyere straffer.

— Det er aldri lurt å innkassere seieren på forskudd, men jeg har stor tro på at landsmøtet vil gi sin tilslutning til mange av disse sakene, sier Torbjørn Hansen.

Før landsmøtet avsluttes i dag, skal delegatene vedta nytt program for neste 4-årsperiode.