Solberg begynte talen med å trekke frem autisten Helga Tyvold (31) fra Bergen, som har bodd 15 år på Mildeveien bofellesskap.

Språket hennes ble redusert til to spørsmål: Hvem kommer på morgenvakt? Hvem kommer på senvakt? fortalte Solberg.

Hyllet Drevland

Daværende helsebyråd Trude Drevland lot ledelsen i Mildeveien forhandle frem en ny turnusordning med de ansatte, der ansatte jobber lengre vakter. Før forholdt Helga seg 35 personer, nå er det åtte.

— Trude omsatte vår ideologi i praksis. Resultatene er fantastiske, nå opplever Helga stabilitet. Aggressiviteten er borte, og hun har gått på alle de syv fjell.

Dette er et godt uttrykk for Høyres politikk om kvalitet i omsorg, der vi setter den som trenger hjelp i sentrum, sa Solberg.

Hun trakk frem det hun kalte et grunnleggende skille mellom høyre- og venstresiden:

— Skal vi bygge vårt samfunn på tillit eller mistillit? Hvis ikke Trude (Drevland) hadde gitt Njål (Johansen, leder ved Mildeveien bofellesskap) tillit, ville kanskje Helga fortsatt sovet med et laken, sa hun.

-16-åringer pleier døende

Omsorg handler om mennesker, ikke milliarder, sa Solberg – før hun understreket at også Høyre vil bruke mange nye milliarder i omsorgssektoren.

Hun kritiserte regjeringens fokus på å få flere hender i omsorgen, uten å ta hensyn til faglig kvalitet og kompetanse.

— Det er ikke nok å rekruttere flere folk, målet må være å rekruttere flere fagfolk. Før het det rett person på rett plass. Regjeringens linje er hvilken som helst person på hvilken som helst plass. Det er mulig det er slik de setter sammen regjeringen også, raljerte Solberg.

Hun fortalte om Høyres stortingsrepresentant Linda Helleland som ble satt til å passe døende eldre alene midt på natten, da hun jobbet som vikar på et sykehjem som 16-åring.

— Dette er uverdig og uakseptabelt. I gamle dager kom de eldre spaserende til gamlehjemmet. I dag kommer de i ambulanse til sykehjemmet. Da må de møtes av folk med kompetanse, sa Solberg.

Strengere karakterkrav

Et av virkemidlene Høyre vil bruke for å heve kompetansen til sykepleierne, er å innføre en absolutt karaktergrense på 3,5 i snitt for å komme inn på sykepleierutdanningen. I norsk, matte og engelsk må man ha minimum 3.

Enda vanskeligere skal det bli å utdanne seg til lærer. Solberg viste til Finland, der bare en av ti søkere til lærerskolene får plass. Derfor ønsker Høyre disse endringene:

  • utvide lærerutdanningen med ett år – til et femårig masterstudium.
  • Karaktergrense på minst fire i basisfagene norsk, engelsk og matematikk
  • Strengere krav for å bestå undeveis
  • Mener vi alvor om å heve kvaliteten, så kreves det tøffere tiltak. Ingen er så god pedagog at han er i stand til å lære andre noe han ikke kan selv, siterte Solberg Inge Lønning. Hun anklaget regjeringen for å være mer opptatt av skolefritid enn skoleinnhold.

Solberg foreslo også å avbyråkratisere ordningen med spesialundervisning i grunnskolen.

— La lærere og rektorer på selvstendig grunnlag sørge for at ingen faller etter. Spesialpedagogene kan flytte inn i klasserommet, i stedet for å bruke tiden på å skrive rapporter og utredninger, sa hun.