Pål Prestrud, direktør ved CICERO, Senter for klimaforskning:

— Nei. Løsningene som hittil har vært lansert, er langt på vei rent tankespinn. De som har foreslått dette, har et veldig mekanisk syn på naturen. Men økologiske systemer er ikke som motorer, der man skrur på noe og så med sikkerhet kan fastslå hva som blir effekten i andre enden. Her må vi være ytterst varsomme. Det vil også kreve enormt med ressurser og energi å gjennomføre flere av disse forslagene. Man kan jo bare forestille seg hvor mye energi det vil kreve å sprøyte enorme mengder sjøvann ut i troposfæren. Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund:

— Klimamanipulering er en livsfarlig plan B. Mange av de løsningene som er lansert, har uante konsekvenser for mennesker og miljø. Forslaget om å skyte ut sot og partikler i atmosfæren er ett eksempel. Det kan forårsake nye, gigantiske problemer. Dette er tukling med naturen som menneskeheten i ettertid kan komme til å måtte betale dyrt for. Klimamanipulering er et sidespor i forhold til det alvorlige problemet med global oppvarming. Hele vårt fokus må være rettet mot å redusere klima-gassutslippene. Sigbjørn Grønås, professor ved Geo-fysisk institutt, Universitetet i Bergen:

— Tiden er ikke moden for slike voldsomme eksperimenter. Man kan gjerne forske på slike løsninger, men klimamanipulering er en avsporing i forhold til de utfordringene vi står overfor. Det er også etiske og moralske sider ved dette. Vi vet for lite om effektene, og ikke minst kan diskusjon om geotekniske inngrep stjele oppmerksomhet fra det som er aller mest presserende: å få redusert utslippene av klimagasser. Oljealderen går uansett mot slutten, og innsatsen og ressursene må brukes til utvikling av fornybare energikilder. Bjart Holtsmark, forsker, Statistisk sentralbyrå, gruppe for klima- og energistudier:

— Hvis man ønsker å dempe den globale oppvarmingen, er klimanipulering langt på vei den eneste løsningen. Utslipps-kutt som monner har vist seg vanskelig å få til og det er illusorisk å tro på avkarbonisering av verdensøkonomien i vårt århundre. Derfor er miljøorganisasjonenes blanke avvisning av klimamanipulering både påfallende og inkonsekvent. Noen av de forslagene er overkommelige, som å skyte svovel opp i atmosfæren eller å danne lavtliggende hvite skyer. Her er kostnadene små i forhold til hva store utslippskutt vil koste verdenssamfunnet. Speil i verdensrommet bærer mer preg av science fiction.