Lovavdelingens vurderinger bekrefter det som hele tiden har vært Barne— og likestillingsdepartementets standpunkt, at de foreliggende opplysninger om forholdet mellom Ramin-Osmundsen og Ida Hjort Kraby ikke var av en slik art at det medførte inhabilitet.

Lovavdelingens vurdering går fram av et brev til Barne- og likestillingsdepartementet (BLD), undertegnet av ekspedisjonssjef Inge Lorange Backer. Brevet ble offentliggjort onsdag kveld, etter at Lovavdelingen i løpet av én dag svarte på BLDs spørsmål om statsrådens habilitet i denne omstridte saken.

Tre habilitetssaker

Dette er den tredje habilitetssaken Lovavdelingen har uttalt seg om den siste måneden, angående regjeringsmedlemmers habilitet ved ansettelser. De to tidligere gjelder statsminister Jens Stoltenberg og hans og ektefellens forhold til Mona Juul, og utenriksminister Jonas Gahr Støres forhold til Morten Wetland.

Mona Juul og Morten Wetland er begge søkere til stillingen som ny FN-ambassadør.

Lovavdelingen har i alle tre sakene fastslått at det må være tale om et nært personlig vennskap med søkerne for at regjeringsmedlemmer skal bli inhabile ved ansettelser.

Tilknytningspunkter

Lovavdelingen bygger sin vurdering av Ramin-Osmundsens sak på de redegjørelsene hun ga i et brev fra BLD tirsdag, og i en «supplerende tekst» onsdag.

Lovavdelingen oppsummerer disse opplysningene slik: «For det første har begge vært med i en krets av et par titalls forholdsvis jevnaldrende kvinnelige jurister som tidligere har møttes med visse mellomrom, i senere tid mer sporadisk. Siden 2007 har de også møttes et par ganger i en krets av 50 samfunnsengasjerte kvinner. Disse kretsene har etter det opplyste et blandet profesjonelt/sosialt preg, og det er ikke opplyst at statsråden og Hjort Kraby har hatt noen mer aktiv kontakt innenfor disse rammene enn det som nok er vanlig innenfor slike kretser. For det annet har statsråden og Hjort Kraby sporadisk truffet hverandre på besøk eller i selskap gjennom ca. 20 år, til dels foranlediget av ektefellers bekjentskap.»

Samstemt juridisk teori

Lovavdelingen siterer lovens ordlyd, «nær personlig tilknytning», og skriver at det bare er ganske nære forhold som vil medføre ugildhet.

«Dette er lagt til grunn i en ganske samstemt juridisk teori», konstaterer Lovavdelingen og viser til flere juridiske kommentarbøker om forvaltningsrett.

«Etter Lovavdelingens syn kan ikke den tilknytningen som statsråden og Hjort Kraby har i kraft av det såkalte juristnettverket, i seg selv føre til inhabilitet. Det samme gjelder for tilknytningen som foreligger gjennom kvinnegruppen »Head and Heart”. Slike omgangsformer er ganske vanlige, og de innebærer ikke i seg selv «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten til tjenestemannens upartiskhet», heter det i brevet til BLF.

IKKE INHABIL: Barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen var ikke inhabil da hun utnevnte det nye barneombudet
Knut Falch