TRON STRAND

 • Offentlig ansatte beholder fete pensjonsavtaler på 66 prosent. Samtidig får nå 500.000 personer i privat sektor tjenestepensjon.
 • Forskere ved UiB tror at Aps og LOs gjennomslag i forhandlingene blir så kostbart at nye reformer må til om noen år.

Høyres parlamentariske leder, Oddvard Nilsen, kaller forliket historisk.

— Vi kan nå se de kommende generasjoner i øynene. I dag kan vi være stolte av å være politikere på Stortinget. I dag er vi alle, absolutt alle, vinnere, sa Nilsen da forliket ble presentert i går kveld.

Ap-leder Jens Stoltenberg sier det er en «historisk reform fordi den vil angå svært mange mennesker i mange år».

— Vi er veldig glade og fornøyde med å ha laget et pensjonssystem som vil være til å stole på.

— Et bredt flertall på Stortinget, men også flere arbeidstakerorganisasjoner, stiller seg bak reformen. Derfor får vi en reform som ikke vil bli utfordret og angrepet hele tiden, sier Stoltenberg.

Gjennomslag for Ap og Sp

Ingen av avtalepartnerne ville i går innkassere den store politiske seieren for seg og sitt parti, men det hersket på Stortinget liten tvil om at det var opposisjonen ved Ap og Sp som fikk mest gjennomslag i forhandlingene. Stoltenberg nøyde seg med å understreke at Stortinget hadde gjort reformen bredere og bedre, mens Oddvard Nilsen understreket at det for regjeringspartiene var aller viktigst å sørge for et bredt og solid flertall for å sikre en bærekraftig pensjonsreform. Kristelig Folkeparti, Venstre og Senterpartiet uttrykte alle glede og stolthet over å være med på kompromisset.

Minstepensjon som i dag

Noen av hovedpunktene i forliket er:

 • Minstepensjonen skal i fremtiden være på samme nivå som i dag.
 • De med lave inntekter skal få mer i pensjon slik at det blir færre minstepensjonister. En inntekt mellom 2 og 4 G i 40 år vil gi mer i pensjon.
 • Omsorgsarbeid skal gi pensjonsopptjening på 4,5 G.

n Regjeringen må velge en pensjonsmodell som har en god fordelingsprofil og som betinger pensjonsopptjening for alle årene i arbeidslivet (alleårsregelen). Inntekt over 8 G (470.000 kroner) gir ikke pensjonsopptjening. I dag gir inntekter opptil 12 G opptjening.

500.000 får tjenestepensjon

 • Det innføres obligatorisk tjenestepensjon med virkning fra 1. januar 2006. Arbeidsgiver blir pålagt å betale et innskudd på minst 2 prosent av lønnen for den enkelte arbeidstaker. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale innbetaling av tillegg i form av innskudd eller premie.
 • Tjenestepensjon tilsvarende to tredeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres for 680.000 ansatte. Det er en viss usikkerhet om fremtiden siden ordningen omfattes av delingstall og ny indeksering.
 • Selvstendig næringsdrivende skal kunne sikre seg tjenestepensjon og delta i en felles innkjøpsordning.
 • Tidligpensjonsordning for alle over 62 år er målet. Avtalefestet pensjon (AFP) videreføres. Det samme gjør statens økonomiske bidrag. Samtidig skal det lønne seg å jobbe etter fylte 62 år, det skal bli lettere å kombinere pensjon og arbeid og den øvre grensen for pensjonsopptjening (fylte 70 år) fjernes.

Mindre pr. år ved økt alder

 • Det er enighet om at pensjonsalderen ikke må reduseres.
 • Det innføres en ordning med delingstall. Alderspensjonen vil bli justert med endring i forventet levealder. Det betyr at pensjonen vil bli fordelt over flere år. Den enkelte kan motvirke denne effekten ved å jobbe lenger.
 • Fremtidige pensjoner vil bli justert med et beløp som tilsvarer et gjennomsnitt av pris- og lønnsveksten. Garantipensjonen lønnsindekseres, justert for utviklingen i levealder.
 • Oljefondet, som nå har passert 1000 milliarder kroner, og Folketrygdfondet omgjøres til et pensjonsfond. Det vil fjerne den årlige fristelsen politikerne utsettes for - nemlig å bruke stadig mer av oljepengene til ulike gode formål.
BREDT FORLIK: Ap-leder Jens Stoltenberg og Høyres Oddvar Nilsen smilte tilfreds da de går kveld kunne presentere det brede pensjonsforliket regjeringspartiene, Ap og Sp ble enige om. <br/>Foto: SCANPIX