Jegerne er bedt om å samle inn bjørneekskrementer og bjørnehår. Innsamling av ekskrementer og hår har vist seg å være en god metode for å få bedre oversikt over brunbjørnbestanden.

Prøvene skal samles inn av elgjegere etter nærmere avtale med Direktoratet for naturforvaltning, og av Statens Naturoppsyn (SNO) som en del av deres ordinære arbeid med registrering og overvåking av rovvilt.