TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bt.no — Loven er foreslått utformet slik at fylket og kommune glatt kan unngå å gjøre noe som helst. Når ingen penger følger med, skyver departementet også fra seg ansvaret i stedet for å ta det, sier Jan Fredrik Stoveland, påtroppende leder i Elevorganisasjonen, til Bergens Tidende. Lovforslaget: Lovforslaget inneholder kun to avsnitt som er sendt ut til høring med høringsfrist 15. august. De lyder:Alle grunnskolar og vidaregåande skolar skal vere helsemessig tilfredsstillande. Skolane skal planleggjast, byggjast, tilretteleggjast og drivast slik at det på ein allment akseptert måte blir teke omsyn til helsa, hygienen og tryggleiken til elevane.Samarbeidsutvalet ved grunnskolar og skoleutvalet ved vidaregåande skolar, og elevrådet og foreldrerådet, har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som gjeld arbeidsmiljøet på skolen.Jan Fredrik Stoveland mener forskriftene for miljørettet helsevern i det minste må inn i lovteksten. Her må komme noen tydelige standarder som spesifiserer kravene. Handlet uten interesse - Departementet har handlet uten å vise særlig interesse for hva saken egentlig dreier seg om, mener Stoveland. Han viser til Sverige som alt har en arbeidsmiljølov for elever. Det er noe slikt Elevorganisasjonen ønsker Norge skal få. Fromme ønsker hjelper lite.Lærerforbundet i Hordaland ber i en resolusjon myndighetene snarest tilføre tilstrekkelige midler til vedlikehold og opprusting av skolebygg. Astma og allergi er utbredt blant barn og unge. At de hele sin utdannelse må oppholde seg i lokaler med dårlig ventilasjon, er uforenlig med et godt utdanningstilbud, mener Lærerforbundet.