JAN I. ELIASSEN

Dette til tross for at forsikrings-virksomheten bedret seg med 40 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor. Dårlig inntjening i finansdelen av virksomheten har dratt ned totalresultatet. Skade-selskapets driftsresultat ble minus 126 millioner kroner, mot pluss 27 millioner. Vesta Livs driftsresultat ble minus 74 millioner, mot pluss 379 millioner kroner.

Konsernet kom ut med et minus driftsresultat på 205 millioner kroner, mot pluss 406 millioner for tilsvaren-de periode i 2000. Etter skatt ble konsernresultatet minus 161 millioner, mot pluss 57 millioner.

Selskapet forklarer de dårlige resul-tatene med sterkt reduserte finansinntekter på grunn av en svært negativ utvikling i de internasjonale aksje-markeder.

Konsernets premieinntekter økte med 214 millioner kroner i første kvartal. Prosentvis økning ligger på 14,3.

Forvaltningskapitalen økte på kon-sernbasis fra 21,1 til 22,2 milliarder kroner. Konsernets egenkapital ble redusert fra 1865 til 1426 millioner kro-ner. Kapitaldekningen ble 12 prosent, en nedgang fra 15,7 millioner. Minstekravet ligger på åtte prosent.