Eldrebølgen som kommer for alvor etter 2020, vil sannsynligvis legge et sterkt press på velferdsordningene, heter det i et notat fra byrået.

Begge har rett

Notatet griper rett inn i de siste dagers tallkrig mellom Jens Stoltenberg og Kjell Magne Bondevik. Stoltenberg hevder kvaliteten innen eldreomsorgen er svekket under Bondevik, fordi tallet på ansatte i forhold til tallet på eldre går ned.

Bondevik har vist til at bemanningen økte med 1000 årsverk i fjor.

Både Bondevik og Stoltenberg har den offisielle statistikken på sin side. Fra 2003 til 2004 steg riktignok tallet på årsverk fra 105.883 til 106.837. Men årsverk pr. bruker over 80 år gikk tilbake fra 506 til 501.

Selv om kommunene hyrer inn flere folk, klarer de ikke holde tritt med befolkningsøkningen blant de eldste eldre.

Bemanningen må dobles

Akkurat det skal bli enda vanskeligere fremover. I perioden 2020 til 2050 vil eldreomsorgen kreve nær 200.000 flere mennesker. Dette gitt at helsetilstanden blant de eldre og standarden på omsorgen blir som i dag.

Mannskapene må altså mer enn dobles.

Dersom det viser seg at folk holder seg friske lenger når levealderen øker, blir bildet et annet. Da trenger eldreomsorgen «bare» 63.000 flere ansatte.

Det kan også gå motsatt vei. I dag utgjør den ubetalte omsorgen anslagsvis 50.000-100.000 årsverk. Hvis omfanget av familieomsorg svikter, faller større byrder på det offentlige. I så fall må eldreomsorgen få tilført mer enn 200.000 nye stillinger for å opprettholde standarden.

Dette er tall som får tautrekkingen mellom Bondevik og Stoltenberg til å fortone seg som flisespikkeri.