Det viser Statistisk sentralbyrås undersøkelse om studentenes levekår 2005 som ble presentert mandag. Forrige levekårsundersøkelse ble gjennomført i 1998.

Disponibel inntekt har også økt, men boligprisene spiser opp inntektsveksten.

Undersøkelsen viser at studenter har nesten like god økonomi som andre unge dersom studiestøtten regnes som inntekt, men de oppgir likevel å ha større problemer enn i 1998 med å mestre økonomien.

— Vi vil fortsette å øke studiestøtten for å bidra til at flere kan studere på heltid, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV).

Ni av ti studenter arbeider i løpet av året og de har høyere inntekter enn i 1998. Noen grupper studenter oppgir at de har større problemer med å mestre økonomien i 2005.

For alle studenthusholdningene har boutgiftene økt med 42 prosent i tidsrommet 1998-2005. I undersøkelsen svarer 86 prosent av dem som leier privat, at de ikke ønsker å bo i studentbolig selv om de hadde hatt mulighet til det. Dette til tross for at studentboligene er rimelige.