Dette ser ut til å bli en av konklusjonene i den kommende stortingsmeldingen om energiforsyningen. Regjeringen ser det som lite hensiktsmessig å stille krav til energiselskapene om å holde et visst minimumsnivå, slik det er fremmet forslag om i Stortinget.

Politisk rådgiver i Olje— og energidepartementet, Øyvind Håbrekke, opplyser til Bergens Tidende at meldingen etter alt å dømme blir fremlagt i desember.

— Stortingsmeldingen vil vise at vi er bedre rustet til å møte en tørr og kald vinter enn vi var i fjor når det gjelder strømforsyningen. Med normale vær- og nedbørsforhold venter vi en lettere kraftsituasjon denne vinteren, sier Håbrekke.

Gamle kraftverk

I stortingsmeldingen blir det en bred gjennomgang av erfaringene fra i vinter når det gjelder sårbarheten i energiforsyningen i tørre år. Dessuten tar man for seg ulike virkemidler som kan være aktuelle for å styre energitilgangen, og for det tredje blir satsingen på alternativ energi viet bred plass.

Øyvind Håbrekke peker på at det i neste års statsbudsjett er avsatt betydelige midler som vil få direkte betydning for energiforsyningen. I tillegg til økt støtte til å satse på nye energikilder er det foreslått skattelette som gjør det gunstig å ruste opp gamle og mindre kraftverk. Det samme gjelder tilskudd til å bygge ut vannbåren energi og økt satsing på forurensningsfrie gasskraftverk.

Vannbåren varme

— Hvordan vil du begrunne at vi er bedre skodd for å unngå en ny «strømkrise» allerede til vinteren?

— Både Statnett og NVE gjorde erfaringer som de har lært av. Energisparingen vil også ha betydelig effekt ettersom titusenvis av varmepumper er blitt installert. Og mange flere enn tidligere har tegnet fastpriskontrakt, sier han.

Den politiske rådgiveren, som er Einar Steensnæs' høyre hånd, medgir at en rekke av tiltakene først vil få skikkelig effekt om noen år. Det gjelder bl.a. satsingen på alternativ energi.

— Hvilken energitype vil i så fall få størst effekt?

— Vi gjør klokt i fortsatt å satse på en sammensatt energiforsyning. Men det er nok spesielt mye å hente ved å bygge ut et fjernvarmenett, basert på vannbåren varme, istedenfor å bruke så mye strøm til oppvarming som vi gjør i dag.

Også naturgass

Bruk av naturgass vil også melde seg for fullt, og til våren vil vi i en ny stortingsmelding gå konkret inn på hvordan gassen kan føres frem til forbrukerne. Da vil statsstøtte til mindre LNG-anlegg være aktuelt. I første omgang må vi ta sikte på å bruke naturgass som energikilde i fjernvarmeanlegg og i større industri- og næringsbygg, fortsetter Håbrekke.

Mange har foreslått å fjerne elavgiften og merverdiavgiften på strømforbruket for å lindre utgiftene for vanlige kunder. Men rådgiveren advarer. Det vil bare bety en kraftig forbruksvekst - og da er man like langt. Prisene vil bare stige.

— Folk flest uttrykker også sterk forargelse over at vi selv i tørre år eksporterer så mye kraft til våre naboland. Er dette en uunngåelig virkning av det fellesnordiske kraftmarkedet?

— Bildet er ikke så enkelt. Samtidig som vi har eksportert mye, viser de faktiske forhold er at vi aldri tidligere har importert så mye kraft som i år, sier Øyvind Håbrekke til BT.