— DSB har i flere år påpekt at vedlikehold og reinvesteringer må prioriteres ordentlig av nettselskapene. Det er grunn til å spørre seg om i hvilken grad nettselskapene ivaretar sine forpliktelser, sier direktør Jon Lea i DSB til NTB.

I neste uke legger direktoratet frem en studie av infrastrukturen på to viktige samfunnsområder i Norge - vann- og avløpsnettet og strømnettet. På begge områder er store deler modent for utskifting.

Klimaendring truer - Det er ikke den siste tidens uvær i Norge som er utgangspunktet for våre studier. Det er da også et spørsmål om vi kan kalle dette vi nå opplever ekstremvær. Vi har sett på hva som er skjedd og skjer i store deler av verden. Vi må være oppmerksom på de klimatiske endringene som er i ferd med å skje, sier Lea.

Ikke minst har orkanen Gudrun satt en støkk i dem som føler ansvar for sikkerhet og beredskap på viktige samfunnsområder. I fjor slo Gudrun ut store deler av strømnettet i Sør-Sverige, med dramatiske konsekvenser.

— Dette må vi være forberedt på kan skje også i Norge. Derfor er det viktig at vi sørger for nødvendig oppgradering, sier Lea.

Kritisk aldring Gjennom delstudien «Aldring i kritisk infrastruktur» foretar DSB en generell vurdering av strømnettet, og regner med at konklusjonene blir fulgt opp av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og nettselskapene.

— Det er bekymringsfullt at strømnettet - både komponenter og kompetanse - blir eldre, fordi det da er mer sårbart. Vi er jo helt avhengige av elektrisitet i dagens samfunn, sier Lea.

Han opplyser at DSB ikke har gått inn på en vurdering på lokalt eller regionalt nivå, men foretatt en «overordnet vurdering» som skal være grunnlag for samhandling mellom de ulike ansvarlige aktører.

Skjæringspunkt - Hvor går skjæringspunktet mellom selskapenes effektivitet og nødvendig sikkerhet for å møte ekstraordinære påkjenninger? Det er et spørsmål vi må stille, sier DSB-direktøren.

Det er luftnettet, og da spesielt regional- og sentralnettet, som har en høy gjennomsnittsalder i forhold til anslått teknisk levetid. DSB mener at tilstanden relativt sett er dårligere i sentrale strøk, der utbyggingen av elektrisitetsforsyningen kom først i gang og nettet er eldst.

— Vi slår fast at utskiftingstakten i sentrale og eldre deler av strømnettet må økes fremover. Bare på den måten kan vi sikre et robust nett i tiårene fremover, sier Lea til NTB

Han regner med at nettselskapene er seg sitt ansvar bevisst.