Det går frem av en intervjurunde som Aftenposten.no har gjort.

Ett stort spørsmål

«Tilregnelig ellerutilregnelig?»

Det er det eneste store spørsmålet når dommer Wenche ElisabethArntzen starter sin opplesing av dommen mot Anders Behring Breivik klokken 10 fredag.

Forskjellen mellom tvungent psykisk helsevern og forvaring er ipraksis ikke veldig stor, men likevel:Hvorvidt han skal straffes for sinehandlinger eller behandles for sin sykdom har likevel vært det sentralestridstemaet helt siden Torgeir Husby og Synne Sørheim leverte sinsakkyndigrapport 29. november i fjor.

— Helt åpenbart utilregnelig

Blant alle ekspertene aftenposten.no har snakket med, er det kunén som ikke synes at spørsmålet er vanskelig i det hele tatt:

«UTILREGNELIG»: - For meg er det helt åpenbart at Breivik må erklæres utilregnelig, sier advokat Morten Furuholmen.

Advokat Morten Furuholmen mener det ikke er noentvil om at Breivik må finnes utilregnelig.— For meg er det helt åpenbart at Breivik måerklæres utilregnelig. Dersom Breivik blir erklært tilregnelig, har ikke rettenklart å motstå presset fra mediene og bistandsadvokater, sier Furuholmen.

For det er nå vi får testet rettssikkerheten i Norge, ifølgeFuruholmen.

— Hvis man ikke kan etablere enrimelig tvil når to av de mest erfarne rettspsykiaterne mener at han uten tviler psykotisk kort tid etter 22. juli, da skjønner jeg ikke hva som skal værenok for å etablere tvil, sier Furuholmen.

- Kan ikke vite om han var klin kokos

Han påpeker at det er umulig å vite med sikkerhet hva slagstilstand han var i 22. juli.

— Man kan ikke vite om han var tilregnelig eller klin kokos dahan ringte politiet og presenterte seg for politiet som justitiarius av enorden som ikke eksisterer etter å ha tatt livet av 77 mennesker. - Men for meg erdet ikke noe spørsmål om at det er tvil rundt hans tilregnelighet, sierFuruholmen.

Håper på tilregnelig

Hans kolleger Cato Schiøtz og Harald Stabell harimidlertid motsatt syn.

HÅPER PÅ TILREGNELIG: - Jeg håper og tror han blir funnet tilregnelig, sier advokat Cato Schiøtz.

— Jeg mener det kan argumenteres godt for at Breivik ertilregnelig både når det gjelder faktum og når det gjelder jussen, sier HaraldStabell.Schiøtz mener det vil stride mot folks allmenne rettsfølelsedersom Breivik slipper straff. Han «håper og tror»Breivik blir dømt tilregnelig.

— Aktor mener det skal en veldig storbevisbyrde til for å argumentere for at Breivik var tilregnelig. Jeg er enigmed forsvarerne i at bevisbyrden for tilregnelighet ikke er så streng. Jeghåper og tror han blir funnet tilregnelig i morgen, sier Schiøtz.

Historisk

Morgendagens dom er allerede forhåndserklært somhistorisk. Vi må likevel forberede oss på at ikke alle spørsmål finner sinesvar.

EtterLinda Grønings oppfatning er imidlertid beviskravene for tilregnelighet såstore at det er vanskelig for henne å se at Breivik skal kunne finnestilregnelig.— Også i tilregnelighetsspørsmål skal tvilen kommetiltalte til gode, hvilket taler for utilregnelighet.

— At Breivik selv ønskertilregnelighet, er irrelevant, sier Grøning, som er førsteamanuensis istrafferett ved Universitetet i Bergen.

Psykiaterne heller mot utilregnelighet

Blant psykiaterne er det også flere som heller i retningutilregnelighet.

Selv om de selv ikke nødvendigvisfinner Breivik psykotisk, taler all tvilen rundt spørsmålet forutilregnelighet.

— Etter å ha fulgt og overvært rettssaken, heller jeg mot at deter veldig mye tvil om han var psykotisk eller ikke. Jeg kan vanskelig forstå atikke retten må la denne tvilen komme tiltalte til gode, sier rettspsykiaterMichael Setsaas.

Rettpsykiater Michael Setsaas tror Breivik blirfunnet utilregnelig.

- Skal dømme til det beste

Setsaas påpeker at mens de sakkyndige må være sikrepå at de finner en psykose for å konkludere, trenger retten bare en rimeligtvil.

— Jeg tror retten må ta hensyn til den tvilen, sier Setsaas, ogfår støtte av rettspsykolog Pål Grøndahl:

— Tradisjonen tilsier at retten skal dømme til det beste fortiltalte, og i rettens oppfatning innebærer det vanligvis at en syk person ikkeidømmes fengselsstraff, sier Grøndahl.

Han påpeker at saken er vanskelig,ettersom alle psykiatriske vurderinger har endt annerledes enn den førstesakkyndigrapporten.

— Ikke bare har vi to sakkyndigrapporter med forkjelligkonklusjon, men også et kobbel av fagpersoner som heller ikke har funnet tegntil alvorlige sinnslidelse i retning psykose, sier Grøndahl.

Egne observasjoner

Grøndahl tror også retten kan komme til å legge vekt på sineegne observasjoner i retten.

— Det kan inngå som en del av en større argumentasjon. Menprimært må de naturligvis begrunne sin konklusjon juridisk, sier Grøndahl.

«TIL DET BESTE»: - Tradisjonen tilsier at retten skal dømme til det beste for tiltalte, og i rettens oppfatning innebærer det vanligvis at en syk person ikke idømmes fengselsstraff, sier rettspsykolog Pål Grøndahl.

Pål Grøndahl mener dommernes egne observasjoner kunbli en del av grunnlaget for tilregnelighetskjennelsen. Grøndahl selv sier han ikke så helt åpenbare tegntil psykose hos Breivik i retten, paradoksalt nok med unntak av paranoidetendenser da Breivik forsøkte å argumentere for sin egen tilregnelighet.

— Men det var kun fra observatørplass i retten. Det som skalavgjøres, er hvorvidt han var psykotisk 22. juli, sier Grøndahl.

Kan underkjenne

Psykiater Thor Kvakkestad tror Sørheim og Husbys rapport vil blivektlagt, fordi den er nærmere 22. juli i tid, og har fått bedre omtale avrettsmedisinsk kommisjon.

Han mener likevel det er en sjanse for at de vil underkjennedeler av den første sakkyndigrapporten, men likevel ende på at Breivik erstrafferettslig utilregnelig.

Psykiaterne på Regional sikkerhetsavdeling Dikemark sier det erutenkelig å behandle Anders Behring Breivik (33) på bakgrunn av en sakkyndigrapport bestilt av retten.

-De har fått veldig gode bevis på at det Sørheim og Husbys observasjoner avbisarre vrangforestillingene og nyordene han bruker, ikke er i tråd medkonsensus. Men selv om diagnosen paranoid schizofreni faller, vil Breivikbli fanget opp av diagnosen paranoid psykose og fortsatt være utilregnelig, sierKvakkestad.

Etter hans syn er Breivik likevel et spesielt tilfelle.

— Det kommer ganske tydelig frem atBreivik har endret seg, særlig etter at medieforbudet ble opphevet. Dette eraltså en person som klarer til dels å holde det psykotiske tilbake, sier Kvakkestad.

Tvil om tvilen

Rettpsykiater Kjersti Narud er usikker på hva som vil blidomsutfallet.

Kjersti Narud tror Breivik kan ha psykose, men harvanskelig for å se at han er utilregnelig av den grunn.

— Jeg synes ikke man kan utelukke envrangforestillingslidelse, men at han er psykotisk i rettpsykiatrisk forstand,har jeg vansker for å se, sier Narud.

Hun opplever at dersom Breivik hadde vært gjennomgripendepsykotisk, er det sannsynlig at han ville vist seg slik i andre sammenhengerenn kun i den første sakkyndigrapporten.

— Jeg ser jo at det er uenighet i hvor mye vekt retten må leggepå tvilen. Da jeg så aktors prosedyre, opplevde jeg at aktor var forbeholdenmed tanke på hvor gjennomgripende psykosen var. Det kan gjøre det lettere fordommerne å lande på tilregnelighet, sier Narud.

- Ikke lyst til å gjette

Psykiater Finn Skårderud har tidligeresagt at han mener Breivik er tilregnelig, og at han derfor kan straffes. Hanønsker imidlertid ikke å uttale seg om hva han tror dommerne faller ned på.

— Jeg foretrekker å avvente kommentarene til etter at dommen harfalt. Jeg har ikke lyst til å gjette nå, sier Skårderud.