Kystvaktens tilstedeværelsen til havs er svekket fordi kun ett av de fire helikopterbærende fartøyene kan seile med helikopter om bord. Det går frem av Kystvaktens årsmelding.

KV Svalbard ble overtatt i januar 2002, og fartøyet ble satt i drift med to besetninger fra august i år.

Fiskeflåten

Kystvaktens støtte til andre statlige etater, assistanse og hjelp til fiskeflåten, og bistand til det sivile samfunn for øvrig har utgjort over 1500 oppdrag i tillegg til faste stående oppdrag.

Kystvakten har i 2002 utført 57 slepeoppdrag, deltatt i 86 søke— og redningsoppdrag, dykkerassistanse i 70 tilfeller, og syketransport eller legehjelp utgjør 20 oppdrag.

Aktivitet

Kystvakten er Statens primære organ for utøvelse og myndighet utenfor territorialfarvannet i fredstid. En av hovedoppgavene er overvåking og kontroll med at norske bestemmelser om forvaltning av fiskeressursene til havs blir etterlevd.

Samtidig er det en av primæroppgavene for Kystvakten å bidra med assistanse til sjøfarende.

Kystvakten gjennomførte cirka 2700 fiskeriinspeksjoner om bord på norske og utenlandske fiskefartøy i norsk økonomisk sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskerivernsonen ved Svalbard, og i internasjonalt farvann.

Anmeldelser

Ved disse inspeksjonene har rundt 60 fartøy hatt så alvorlige brudd på gjeldende bestemmelser for utøvelse av fiske, at det har resultert i anmeldelse eller oppbringelse.

Støtte til andre statlige etater, assistanse, og hjelp til fiskeflåten og bistand til det øvrige sivile samfunn har i år utgjort over 1500 oppdrag. I tillegg er det utført faste miljø- og naturoppsyn og løpende kontroll med blant annet overholdelse av los- og anløpsforskriftene.

Eksempler på assistanse og bistandsoppdrag er sleping av fartøy med havari, dykkerassistanse, ambulanse, søk- og redning, miljørelaterte oppdrag og bistand til forskningsmiljøene.

Redning og assistanse

Kystvakten er en sentral sikkerhetsfaktor ved at det alltid er kystvaktfartøy til stede både på kysten og i havområdene. I 2002 har Kystvakten utført 86 søk- og redningsoppdrag. Det er videre gitt legehjelp, medisinsk assistanse og syketransport i 20 tilfeller, og andre former for assistanse som slep, teknisk assistanse og dykking i 148 tilfeller.

De siste års innføring av kontrollpunkt og kontrollområder sammen med satellittsporing gjør at Kystvakten kan overvåke aktiviteten på en bedre måte enn tidligere. Det gir dem mulighet til å sette inn ressursene der de trengs mest.

Internasjonale farvann

I Smutthullet har Kystvakten i år bare registrert ett fartøy fra land uten rettigheter i Barentshavet. Kystvakten har ellers registrert en god del aktivitet av norske, russiske og baltiske reketrålere som har fisket i området i kortere eller lengre perioder.

I Smutthavet har Kystvakten også i år registrert en god del aktivitet av fartøyer fra EU, Færøyene, Island og Russland og de baltiske land. I perioder var det press på norsk økonomisk sones yttergrense fra fiskeflåten som lå i Smutthavet. Kystvakten har foretatt noen inspeksjoner av fiskefartøyer i Smutthavet uten at det er avdekket vesentlige ulovligheter.

Samarbeid med andre land

Det har i 2002 vært et godt samarbeid mellom Norge og flere andre kontrollmyndigheter til havs. Kystvakten har også i år hatt to utvekslingsperioder av fiskeriinspektører med den russiske grensevakten.

Det russiske grensevaktfartøyet Neptun besøkte Tromsø i september. Kystvakten har også bidratt med flystøtte til Kystvaktfartøyer fra EU på patrulje i Smutthavet. Det tyske Kystvaktskipet Seeadler besøkte i forbindelse med avslutningen av patruljen i Smutthavet kystvaktbasen på Sortland.

Reduserer bruksvakten

Føringer i forhold til budsjettet for 2003 tilsier at antallet bruksvaktsfartøyer blir redusert fra sju til fem.

Utvidet grense

En mulig utvidelse av Norges territorialgrense fra fire nautiske mil til tolv nautiske mil i 2003 samt en mulig opprettelse av separasjonssoner langs kysten for å presse den risikofylte trafikken lengre til havs, vil by på økte utfordringer for Kystvakten gjennom krav til tilstedeværelse i kystsonen med egnede kapasiteter og ressurser med henblikk på sjøsikkerhet og kystberedskap.

Kystvaktfartøyet Åhav var raskt ute med å komme islandske fiskere til unnsetning i Lofoten. (Foto: Kjell Mikalsen/Åhav)