Det opplyser en høytstående tjenestemann i EU-kommisjonen til NTB.

— De norske tiltakene går lenger enn reglene for det indre markedet, sier tjenestemannen.

På spørsmål om siktemålet fra EUs side er å få importforbudet opphevet, svarer tjenestemannen:

— Ja, vi mener det ville vært nok fra norsk side å innføre de samme tiltakene som EU-landene har innført. Det vi har gjort i det indre markedet er nok, sier han.

Norge anvendte i forrige uke sikkerhetsklausulen i EØS-avtalens veterinærbestemmelser og forbød import av kjøtt, kjøttvarer og meieriprodukter fra alle EU- og EFTA-landene som et beskyttelsestiltak mot munn- og klovsyke.

Ikke lovstridig EU mener at Norge, som en del av det indre markedet, må følge de beslutningene EUs veterinærer har fattet. EUs faste veterinærkomité har nedlagt forbud mot eksport av levende dyr, kjøtt og kjøttvarer fra Storbritannia og deler av Frankrike etter de siste ukers munn- og klovsykeutbrudd. En rekke land utenfor EU har imidlertid gått mye lenger og forbudt import fra hele EU.

EU-kommisjonens juridiske avdeling slo før helgen fast at Norge har fulgt reglene for iverksettelse av sikkerhetsklausulen i EØS-avtalen. Men EU bestrider grunnlaget for å inkludere hele EU i et importforbud. Sammen med Island er Norge det eneste landet i EU/EFTA-området som har iverksatt så strenge tiltak.

Mottiltak NTBs kilde i EU-kommisjonen mener det er stor sannsynlighet for at saken kommer til å bringes videre til EØS-komiteen, der EØS-landene og EU møtes hver måned for å treffe beslutninger som berører EØS-samarbeidet.

Dersom EU-kommisjonen kommer til at de norske tiltakene strider med den såkalte balansen i EØS-avtalen, kan mottiltak bli iverksatt. Slike tiltak kan komme til å ramme norsk fiskeeksport, men det er ingen i Brussel som ennå har luftet en slik mulighet.

EUs faste veterinærkomité møtes tirsdag, og også der kommer det norske og andre lands tiltak til å bli drøftet.(NTB)