De nye forskriftene skal gjelde fra førstkommende mandag og til og med 26. mars. De er vedtatt fordi Norge etter EØS-avtalen er nødt til å følge opp EUs vedtak om forbud mot transport av klovdyr etter utbruddet av munn— og klovsyke i Storbritannia og Nord-Irland.

Forskriftenes utforming gjør at det trolig ikke blir permitteringer ved slakteriene, og at det ikke blir mangel på kjøtt i butikkene, slik mange på forhånd hadde sagt ville skje.

Flere representanter for de berørte organisasjonene gir uttrykk for at den norske løsningen på EU-kravet ligger nært opp til italiensk praksis. Italia har fått ry på seg for å finne fram til oppfølginger av EU-vedtak som er lokalt tilpassede og praktiske i sin utforming og fortolkning.

Velvillig ros Selv om de nye forskriftenes hygienekrav innebærer økte kostnader og praktiske problemer med å bringe slaktedyr fram til slakteriene, så er kommentarene fra organisasjonene til Dyrehelsetilsynets forskriftsvedtak så positive og velvillige at de kan tolkes som ros.

— De nye forskriftene viser det at lar seg gjøre å bruke sunn fornuft i slike spørsmål, og at det er mulig å lage gode fortolkninger av EU-direktiv som strider mot norske faglig krav, sier næringsmiddelansvarlig i Forbrukerrådet, Stine Sem, til NTB.

Nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Dag Fossen, er fornøyd med at myndighetene og næringen har hatt et godt samarbeid i denne saken. Situasjonen i Norge i dag med hensyn til fare for munn- og klovsyke, gjør at det ikke er nødvendig å innføre forbud og begrensninger på transport av klovdyr, mener Fossen. Men han innser at Norge er nødt til å følge opp EU-vedtaket om transportforbud for klovdyr ut fra EØS-avtalen.

Ikke økt kjøttpris Fossen er også fornøyd med at den norske forskriften innebærer et forbud mot import av levende dyr. For det er først og fremst fra utlandet at munn- og klovsyke utgjør en trussel mot norsk dyrehold, mener han.

Direktør Knut Framstad i Norsk Kjøtt sier at han fryktet en altfor bokstavelig norsk fortolkning av EUs vedtak om transportforbud for klovdyr.

— Dersom Norge hadde lagt en bokstavelig fortolkning til grunn for de nye forskriftene, kunne det fått store økonomiske konsekvenser. Den løsningen vi har valgt, er i tråd med smittefaren i Norge. Og vi vil ikke la de økte kostnadene som forskriftene medfører, slå ut i prisene på kjøtt til forbrukerne, sier Framstad. Han tror ikke det blir behov for permitteringer ved slakteriene til Norsk Kjøtt, selv om det er sendt ut permitteringsvarsler.

Vesentlig endring Den nye forskriften innebærer et generelt forbud mot innenlands transport av klovdyr, med visse unntak. Det er blant annet tillatt å transportere klovdyr fra en gård til en annen og fra en gård til et slakteri uten å søke spesielt om det. Å sende dyr fra flere gårder samlet direkte til slakteri, blir tillatt dersom visse hygiene- og desinfeksjonstiltak blir satt i verk. Fylkesveterinærene kan også gi tillatelse til å samle opp slaktedyr i egne dyrehold for umiddelbar transport til slakteri.

Avdelingsdirektør Gunnar Hagen i Dyrehelsetilsynet sier at dette er en vesentlig forskriftsendring i forhold til de bestemmelsene som gjaldt før. Knut Framstad i Norsk Kjøtt sier endringene trolig betyr at kostnadene for å bringe dyrene til slakteriene vil øke med 50 øre kiloen.

NTB Les også 13 nye utbrudd av munn- og klovsyke i Storbritannia