Spesialenheten for politisaker mottok to anmeldelser mot politiet etter terrorangrepet 22. juli 2011.

Det var pårørende til to av dem som ble skutt på Utøya som anmeldte politiet for tjenesteforsømmelse.

Spesialenheten konkluderer nå med at det ikke skal settes i verk etterforskning, verken mot enkelte tjenestemenn, eller mot Politidirektoratet.

Peker på Justisdepartementet

Det er Spesialavdelingens etterforskningsavdeling for Vest-Norge, som har hatt ansvaret for å gjennomgå 22. juli-kommisjonens rapport. Konklusjonen er at det verken for enkeltpersoner eller foretak anses «å være rimelig grunn til å iverksette etterforskning».

Spesialenheten mener at det kan reises spørsmål ved om Politidirektoratet er strafferettslig ansvarlig for at beredskapen i politiet ikke har vært tydelig nok prioritert, og at IKT-teknologi, bemanning, organisering, riksalarm og helikopterressurser var utilstrekkelige. Likevel blir det ikke satt i verk etterforskning mot Politidirektoratet.

Spesialenheten retter i stedet pekefingeren mot Justisdepartementet. Etterforskningsorganet mener direktoratets prioriteringer og handlingsrom i stor grad er fastsatt av Justisdepartementet, og legger vekt på at departementet har vært orientert om behov og prioriteringer i politiberedskapen.

«Spesialenheten kan med bakgrunn i samfunnets oppfølging av hendelsene 22. juli, herunder kommisjonsrapporten, politiets egen erkjennelse av feil og erklæringer fra faglig og politisk hold om at det her vil bli tatt lærdom, for øvrig ikke se at et mulig straffeansvar for foretak i dag vil ha noen preventiv effekt», heter det i påtalevedtaket.

«Mulig brudd på tjenesteplikt»

Spesialenheten mener det kan være et «mulig brudd på tjenesteplikt» at de to politimennene som først kom til kaien, ikke straks tok seg over til Utøya. Etterforskningsorganet mener likevel at det må gis rom for feilvurderinger.

«Selv om ordrene som var gitt til patruljen ikke innskrenket deres handlingsplikt, må det i den strafferettslige bedømmelse også legges noe vekt på at de reelt sett var under ledelse og at de aldri fikk ordre om øyeblikkelig å ta seg over til øya», heter det.