Forslaget ville ha gitt byggeforbud i store deler av Bergen sentrum, som i stor grad ligger like over havoverflaten.

Administrasjonen i fylkeskommunen fikk etter hvert kalde føtter, og trakk tilbake sitt eget forslag. I stedet ville de utrede det nærmere, noe politikerne på Fylkestinget godtok denne uken.

Sikring, ikke forbud

Saksbehandler Gudrun Mathisen i Klima— og naturressursseksjonen vedgår at et totalforbud neppe ville vært hensiktsmessig.

— Man kan godt bygge lavere enn to meter, men i så fall må bygningen sikres mot vanninntrengning, slik man gjør mange steder i Nederland, sier hun.

Sannsynligvis vil det ikke bli noe av totalforbudet. I stedet vil fylkeskommunen lage rådgivende regler for kommunene.

Den opprinnelige planen var å forby all bygging på tomter som ligger mindre enn to meter over den såkalte middelvannstanden. Dette omfatter blant annet området rundt Festplassen, Bryggen og store deler av Nedre Nygård i Bergen. Eneste unntak fra forbudet skulle være naust og bygninger for maritim virksomhet.

Havet kan stige

Bakgrunnen for forslaget var blant annet denne rapporten om havstigning.

Rapporten tar utgangspunkt i en generell havstigning på inntil 75 centimeter innen år 2100. I perioder vil dette kunne gi stormflo 2,37 meter over normalt nivå i Bergensregionen. Hvis ingenting gjøres, vil dette få dramatiske konsekvenser for bygninger, infrastruktur og fremkommelighet, og ikke minst for befolkningens sikkerhet.

  • Bystasjonen, jernbanestasjonen og hele området rundt blir lagt under vann.
  • Nygårdshøydetunnelen blir fylt med vann.
  • Kloakksystemet vil bli overfylt og vil ikke fungere.
  • Strømnettet i sentrum vil bryte sammen.
  • Bryggen og Torget vil bli lagt under vann.
  • Nøsteområdet med veier og terminaler blir lagt under vann.
  • Sjøen vil dekke hele Sandvikstorget og blokkere Sjøgaten, som er hovedveien gjennom Sandviken.
  • Skoltegrunnskaien, Slakthustomten og alle dagens kaier i Vågen vil bli oversvømmet. Dette er ikke «worst case»-scenarier, ifølge rapporten, men noe som mest sannsynlig vil inntreffe regelmessig om ikke tiltak blir iverksatt.

Klimakutt

Forslaget om byggeforbud var en del av fylkets store klimaplan, som ble behandlet av Hordaland fylkesting denne uken. Planen inneholder en målsetting om at utslippene av klimagasser i Hordaland skal kuttes med 22 prosent innen 2020, i forhold til dagens nivå (dvs. 30 prosent i forhold til 1991-nivået).

Klimaplanen ble vedtatt av Fylkestinget, mot stemmene til Frp.

Bør det fortsatt være tillatt å bygge like over havnivå? Si din mening i feltet under!