— Ingen skal være i tvil om at det er denne regjerings absolutte hensikt å ruste opp sivil beredskap og moderne overvåkingstjeneste, forsikrer justisministeren overfor Bergens Tidende.

POT har foreløpig fått åtte nye stillinger og en betydelig påplussing på neste års budsjett.

— Jeg kan ikke tenke meg at noen vil si nei til hemmelige tjenester som er fullt på høyde med de nye utfordringer de nå møter, sier han.

POT-sjefen kom farende

Svært mye av Dørums tid og oppmerksomhet har i høst vært rettet mot terrorfaren. Kontakten med Politiets Overvåkingstjeneste er tett og intens, og det var ingen tilfeldighet at dette intervjuet med BT uten forvarsel måtte utsettes med nesten en halvtime da POT-sjef Per Sefland plutselig kom farende gjennom korridorene i Justisdepartementet.

Odd Einar Dørum har innsett at dagens lovverk ikke er tilstrekkelig for å møte eventuell terror på norsk jord. Derfor har han lagt frem flere lovforslag for å gjøre kampen mot terrorismen mer effektiv. Et av forslagene går ut på å straffe dem som også finansierer terrorisme.

Ny «Lund-kommisjon»

Samtidig ser han behov for å se nærmere på politiets muligheter til å bli bedre skodd. I statsråd fredag ble derfor høyesterettsdommer Ketil Lund oppnevnt for å lede et utvalg som bl.a. skal vurdere om det er behov for nye etterforskningsmetoder i saker som berører rikets sikkerhet.

I det bredt sammensatte utvalget sitter også rektor ved Universitetet i Bergen, Kirsti Koch Christensen.

— Den teknologiske utviklingen har gjort samfunnet mer sårbart enn før, og dagens regler er heller ikke tilpasset den nye situasjonen der angrep kan gjennomføres av andre enn nasjonalstater, for eksempel av godt organiserte grupper eller nettverk, sier justisministeren.

Telefonavlytting

— Betyr det at vi må belage oss på mer telefonavlytting?

— Det er allerede en del av vår lovgivning å foreta teknisk sporing i kampen mot kriminelle, der det er mistanke om helt konkrete, straffbare handlinger. Det ville være helt naivt om vi ikke gjorde bruk av det.

Dessuten ville det være forkastelig og uansvarlig hvis kriminelle skulle ha anledning til å bruke GSM mens politiet sto dårligere rustet.

Sentimentale?

— Er du ikke bekymret for personvernet?

— Det vil alltid være et dilemma som vi må ha full åpenhet omkring. Det er nødvendig å foreta en avveining. Men når statens viktigste oppgave er å sikre borgerne, må vi uansett ha tiltak som rammer dem som vil skade andre. Vi kan ikke være sentimentale mot dem som for eksempel forbereder terror!

Men jeg kan tilføye at det er ikke noen aktuell problemstilling å internere mennesker, slik det er åpen debatt om i Storbritannia.

Rå ondskap

— Er du overbevist om at justisministerens holdning på disse områder som berører personvernet så sterkt er helt i samsvar med Venstres politikk?

— Ja, for venstrepolitikk gjelder ikke bare for godværstider. En venstremann må stå på rettsstatens grunn også når det blåser. Venstre har ikke bare en politikk for Kardemomme by, men også for situasjoner der vi står overfor rå ondskap, sier han.

Odd Einar Dørum opplyser at han i januar skal til Brussel for bl.a. å drøfte terrorbekjempelse og grensekontroll med EUs justiskommisjonær.

Et kinkig spørsmål gjelder EU-vedtaket nylig om en felleseuropeisk arrestordre. Dørum mener at denne ordningen må Norge se nærmere på før vi eventuelt slutter oss til den.