De to andre tiltalte i saken, Ratree Hansen (41) og Rune Andersen (34) er dømt til fengsel i henholdsvis ni måneder og seks måneder. Begge ble kjent skyldige i hallikvirksomhet, Andersen også i ulovlig skjenking og framvisning av pornografiske filmer på Club 4.

I tillegg til ubetingede fengselsstraffer omfatter dommen inndragning av pengebeløp, alkoholvarer, tobakksvarer og en del verdigjenstander. Krogstad, Hansen og Andersen må betale sakomkostninger på henholdsvis 30.000, 20.000 og 10.000 kroner.

Tom Ketil Krogstad gjorde det straks klart at han vil anke dommen. Rune Andersen var ikke til stede da dommen ble avsagt onsdag formiddag.

Nye vitner

— Jeg er veldig overrasket over at det ble en såpass streng straff. Jeg har ikke vært noen hallik, sa Krogstad til pressen etterpå.

Samtidig varslet Krogstad at han i neste runde - i Frostating lagmannsrett - vil stille med nye vitner som kan bekrefte hans versjon av saken.

— Betyr dette dødsstøtet for Club 4, ville journalistene vite.

— Nei. Det er fortsatt lov å ha erotiske opplevelser og sex, svarte Krogstad.

— Vil det ikke nå bli vanskelig å etablere Club 4 andre steder, spurte en journalist.

— Nei, hvorfor skal det bli det, svarte Krogstad med et motspørsmål.

Samfunnsskadelig

Byrettens dom er enstemmig når det gjelder skyldspørsmålet. Men byrettsdommer Helge Olav Fugelsøy og de to meddommerne - Leif Birger Island og Peggy H. Jørgenson - har vært uenige om straffutmålingen. Uenigheten viser seg blant annet ved at Jørgenson ville dømme Krogstad til fengsel i ett år og seks måneder, mens Island mente ett års fengsel var tilstrekkelig.

— Ved straffutmålingen får det betydning at hensynet til allmennprevensjon krever streng reaksjon. Dette gjelder særlig den omfattende hallikvirksomheten som Krogstad og Hansen dømmes for. Det er tale om en virksomhet som er uønsket og samfunnsskadelig, heter det i domspremissene.

60 prostituerte

For Krogstad har retten også lagt vekt på "individualpreventive hensyn". Dette begrunnes med at "han etterlater et klart inntrykk av at han kan tenke seg å fortsette med lignende virksomhet i fremtiden".

Retten påpeker videre at Krogstad "fremstår som hovedmannen og pådriveren bak både hallikvirksomheten han har drevet sammen med Hansen, og det som foregikk på Club 4".

Også Ratree Hansen blir karakterisert som "hovedmann", fordi hun drev massasjeinstiuttet Fun-Time, som etter byrettens mening har hatt en sentral plass i hallikvirksomheten.

— En lang rekke prostituerte har arbeidet for Krogstad og Hansen. Navn funnet på kassabonger viser at mer enn 60 prostituerte har arbeidet der, heter det.

Formildende tilståelse Ved vurderingen av den tredje tiltalte, Rune Andersen, påpeker retten at det er tale om "hallikvirksomhet i mer beskjedent omfang".

— Det får dessuten betydning at Andersen har bidratt til oppklaringen av saken og avgitt det som må oppfattes som en uforbeholden tilståelse. Retten legger atskillig vekt på dette ved straffutmålingen, heter det i dommen.

PROMOTERER CLUB 4: -Det er fortsatt lov å ha erotiske opplevelser og sex, sier Tom Ketil Krogstad som ikke utelukker det kan bli aktuelt å etablere Club 4 andre steder enn i Trondheim. Han ble onsdag dømt til fengsel i ett år og fire måneder i Trondheim byrett. Foto: Gorm Kallestad, SCANPIX.