Det noe oppsiktsvekkende utspillet kommer i forbindelse med en dom som nylig ble avsagt i Sarpsborg tingrett, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Etter et uhell med bil ble det utferdiget et forelegg mot en kvinnelig bilfører i slutten av 30-årene fra Fredrikstad. Hun skal ikke ha vært tilstrekkelig aktpågivende i forbindelse med innkjøring i en rundkjøring og kolliderte med en annen bil.

I tillegg skal kvinnen ha kjørt fra stedet der uhellet skjedde, uten å oppgi navn og adresse til motparten.

Godtok ikke forelegget

Ettersom kvinnen ikke hadde godtatt forelegget innen fristen, ble saken mot henne berammet i Sarpsborg tingrett i januar. Fredrikstad-kvinnen møtte ikke til hovedforhandlingen, der Sarpsborg tingrett dømte kvinnen til en bot på 5.000 kroner, samt 5.000 kroner i saksomkostninger.

Kvinnens forsvarer, Fredrikstad-advokaten Camillo Mordt, begjærte ny behandling av saken, og Sarpsborg tingrett besluttet å behandle saken på ny. I april ble ny dom i saken avsagt, og også denne gang ble kvinnen idømt en bot på 5.000 kroner, samt å betale saksomkostninger på 5.000 kroner.

Hudfletter advokaten i rettsboken

– I denne saken har hun dessverre fått et meget dårlig råd fra sin advokat. Hadde han opptrådt og gitt et slikt råd som han burde, hadde det vært unødvendig å bringe saken inn for retten. Dessverre har ikke retten anledning til å ilegge ham saksomkostninger, men han burde betale de saksomkostningene som tiltalte blir ilagt, skriver tingrettsdommer Grimstad i rettsboken.

I rettsboken gjør han også den domfelte kvinnen oppmerksom på at hun kan bringe spørsmålet om eventuell refusjon inn for Advokatforeningen i tillegg til å opprette sivilsak.