På en pressekonferanse som startet klokken 09.30 la de tre rødgrønne partilederne og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) frem klimameldingen som onsdag oversendes Stortinget. I meldinger lister Regjeringen opp en lang rekke konkrete tiltak for å nå målene i klimaforliket fra 2008, skriver aftenposten.no

— De tiltakene vi legger frem nå er en god samlet strategi. Dette er en god klimamelding for utvikling av Norge, sa statsminister Jens Stoltenberg på pressekonferansen.

Dobler CO2-avgiften

Dette er noen av punktene i klimameldingen:

Samferdsel:

  • Regjeringen foreslår at det gjennomsnittlige utslipp fra nye personbiler skal reduseres med 35 prosent til 85 g/km i 2020
  • Jernbanen skal få en mer sentral plass i transportsystemet. Investeringene skal økes, særlig rundt de største byene.
  • Regjeringen går inn for å doble bevilgningene til gang- og sykkelveier i neste NTP fra 300 til 600 millioner kroner. Økonomiske tiltak og omstilling:
  • Det etableres et nytt klima- og energifond som bygger på det eksisterende Energifondet. Det nye fondet vil bli tilført betydelige midler gjennom at Grunnfondet økes til 50 milliarder kroner i 2020, noe som innebærer en dobling. De første 5 milliarder kronene tilføres i 2013. Enova vil forvalte fondet.
  • Gjennom en dobling av CO2-avgiften skal Regjeringen styrke oljenæringens egeninteresse av å gjennomføre tiltak som vil redusere dens karbonavtrykk – som kraft fra land-løsning for nye, større utbygginger.
  • Kravet om at kraft fra land skal utredes for alle nye utbygginger, og ved større ombygginger av eksisterende felt på kontinentalsokkelen videreføres. Bygninger:
  • Regjeringen varsler en opptrappingsplan for å skjerpe energikrav i bygg til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Hele 40 prosent av energibruken kommer i bygg. Bruk av oljefyr skal fases ut gjennom en tilskuddsordning. Skogforvaltning:
  • Skogarealet skal økes gjennom planting av skog på nye områder og redusert avskoging.
  • Karbonlageret i skogen skal økes gjennom en aktiv skogpolitikk Den sektoren som vil merke Regjeringens nye klimapolitikk hardest er oljeindustrien, som nå må forberede seg på en dobling i avgiftene på klimagassutslipp. Avgiften økes med 200 kroner fra dagens nivå på 220 kroner per tonn. Ifølge SSB ble det i 2010 sluppet ut 13,8 millioner tonn CO2 fra olje- og gassutvinning i Norge, noe som er 26 prosent av de samlede kllimagassutslippene.

— Vi skal gjøre det dyrere å forurense på sokkelen, slik at vi kan få sterkere bidrag til å få ned utslippene derfra, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Langvarig og intern krangel

De siste ukene har det etter det Aftenposten kjenner til pågått intense forhandlinger rundt detaljene i meldingen, som skal sette rammene for hvordan Norge skal nå målet om å kutte klimagassutslippene med 30 prosent innen 2020, noe som var kravet som ble nedtegnet i klimaforliket i 2008.

Forhandlingene skjøt ytterligere fart etter at Bård Vegar Solhjell (SV) tok over stafettpinnen som milijøvernminister. En av de største konfliktpunktene har vært hvor store utslippskutt som skal gjennomføres i Norge - og hvor store kutt som skal tas ved å kjøpe klimakvoter i utlandet.

SV har stått hardt på at to tredjedeler av utslippskuttene skal tas på hjemmebane, og dette skal ha vært en sentral betingelse for at SV skal ha vært villige til å fortsette et nytt regjeringssamarbeid med Ap og Sp.

— Vi vil gjennomføre en langsiktig og framtidsrettet omstilling av Norge til et samfunn med lave klimagassutslipp. Det skal bli lettere for folk å ta klimavennlige valg i hverdagen, og industrien vil få støtte til nødvendig teknologiutvikling. En slik omstilling innebærer også at vi må være innstilt på å gjennomføre nasjonale klimatiltak som er dyrere enn tiltak i utlandet, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Kuttmålet på to tredjedeler i Norge var en del av klimaforliket i 2008, og miljøvernorganisasjonene har presset hardt på for å få de rødgrønne partiene til å gjennomføre det.

Fra Aps side har utfordringen vært at LO har tatt til orde for å frede norsk industri fra store utslippskutt - begrunnet i at forutsetningene har endret seg siden 2008.

- Da Stortinget vedtok ambisjonen om å kutte to tredeler hjemme hadde man et sett av forutsetninger som viste seg å være mye billigere enn det reelt sett har vist seg å være, sa LO-økonom Knut Thonstad til NRK i februar.

Hva synes du om klimameldingen? Si din mening.