Bruker har rett til nødvendig praktisk bistand og opplæring for å kunne bo, og til råd og veiledning for å løse eller forebygge sosiale problemer. Et avgjørende spørsmål er hvilken hjelp brukeren trenger for å kunne bo i egen bolig. Brukeren må informeres om alle økonomiske bistandsordninger, og også få hjelp til å finne frem til dem.

Lønnet arbeid har vesentlig betydning for den enkeltes økonomi og bidrar til innflytelse og uavhengighet. Mestring, selvtillit og selvrealisering er i stor grad knyttet til arbeid. Den nye arbeids– og velferdsforvaltningen innebærer en felles førstelinjetjeneste. Brukerne får ett sted og henvende seg. Mennesker med psykiske lidelser er arbeidssøkende hos Aetat på linje med andre.

Noen virkemidler for å bidra til at folk kan være i arbeid til tross for sykdom er aktiv sykmelding, lønn/sykepenger (graderte sykepenger), tilretteleggingstilskudd til arbeidsgiver, unntak fra arbeidsgiverperioden ved langvarig eller kronisk sykdom samt hjelpemidler på arbeidsplassen. Sosial samhandling og praktiske ferdigheter er nødvendig for å kunne greie seg i arbeidslivet. Denne typen trening er et kommunalt ansvar etter sosialtjenesteloven. Det er utarbeidet flere brosjyrer om arbeidsliv og psykisk syke. Heftene «Arbeidsmiljø og psykisk helse», «Psykiske problemer og jobb» og «Rehabilitering» kan lastes ned på www.psykiskhelse.no.

Mennesker har behov for tilhørighet. For psykisk syke er dette spesielt viktig. Kommunen må derfor legge til rette for ulike former for samvær og samhandling. Det bør utvikles flere små møteplasser. Det bør også legges til rette for fysisk aktivitet og kulturopplevelse.