Hele rapporten finner du her

Sammenliknet med tallene for 2005 er nordmenn blitt noe mindre velvillig i holdningen til innvandrere og innvandring blitt noe mindre velvillig i 2006, men endringene er små.

Det viser rapporten «Holdninger til innvandrere og innvandring 2006» som ble lagt frem av Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble lagt frem i går. Sammenlikner vi med tallene fra to år tilbake, er det knapt registrerbare forskjeller.

Årets undersøkelse viser at:

 • En av fire at Norge er blitt et verre land å bo i landet «etter at innvandrerne kom til landet», mens en av fem mener at innvandring har gjort landet til et bedre sted å bo. Resten av befolkningen stiller seg nøytral.
 • Et knapt flertall (53 prosent) vil at innvandringspolitikken skal forbli som nå eller bli mer liberal (kun syv prosent mener det siste). Andelen som ønsker en mer restriktiv innvandringspolitikk er på 45 prosent (opp med seks prosentpoeng fra 2005).
 • Knapt syv av ti er enige i at innvandrere beriker det kulturelle livet i Norge. To av ti er uenige,
 • Drøyt syv av ti er enige i at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv. Litt mindre enn hver femte er uenige. En av ti mener svaret er «både og».
 • Knapt halvparten av befolkningen avviser at innvandrere fleste misbruker samfunnets velferdsordninger. Vel en tredel tror innholdet i påstanden stemmer.
 • Nesten ni av ti er helt enige eller nokså enige i at innvandrere i Norge bør ha de samme mulighetene til arbeid som nordmenn. Her er det en nedgang på fire prosentpoeng fra 2005. Hver tiende er helt eller nokså uenige.
 • Fire av ti er enige i påstanden om at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet». 46 prosent er uenige.

Utdanning, bosted og alder Holdningen til innvandrere og innvandring varierer etter demografiske og sosiale kjennetegn i befolkningen.

Resultatene fra det ene år til det andre er stabile. Ikke minst er lengden på utdanningen viktig inn. Men alder og bosted spiller også inn.

 • Høyt utdannede er systematisk mer positivt innstilt til innvandrere og innvandring enn dem med middels— og lav utdanning.
 • Folk bosatt i tettbygde strøk (over 100 000 innbyggere) er gjennomgående mer liberale i sin holdning til innvandrere og innvandring enn personer i mindre urbane strøk.
 • Menn er noe mer velvillig innstilt enn kvinner når det gjelder innvandrere på arbeidsmarkedet. På den annen side er kvinner mer vennlig innstilt til innvandrerkultur enn menn.
 • Det er de eldre og de med lav utdanning som er minst tolerante overfor innvandrere.
 • Personer i de mest tettbygde strøk og særlig i Oslo/Akershus uttrykker mer positive holdninger til innvandrere enn folk andre steder i landet.
 • Personer med kontakt til innvandrere har mer positive holdninger til innvandrere og innvandring enn personer uten slik kontakt. Jo flere arenaer kontakten utspilles på, desto større er velviljen.