Erna Solberg (H)

— Vi tar opp saken på flere fronter. Vi stiller Samferdselsdepartementet spørsmål om de tar Datatilsynets innspill på alvor. I tillegg må vi belyse sammenhengen mellom denne saken og en rekke andre saker med et betydelig potensial for overvåking. Det er behov for at Stortinget får seg presentert en helhetlig gjennomgang. Jeg mener det bør skje i en stortingsmelding. Varselet fra Datatilsynet er vi nødt til å ta alvorlig, sier Erna Solberg.

Dagfinn Høybråten (KrF)

— Jeg forventer at regjeringen legger frem en bred vurdering av personvernutfordringene. Hensikten må være å hindre at vi får en situasjon hvor alle bevegelser blir overvåket. Det Datatilsynet refererer til er virkelig «storebror ser deg». Sett i lys av dette, mener jeg det følger av regjeringens opplysningsplikt overfor Stortinget, at vi får oss forelagt den informasjonen Datatilsynet etterlyser, sier Dagfinn Høybråten.

Lars Sponheim (V)

— Det vil være tragisk om en slik sak med så vidtrekkende konsekvenser passerer helt ubemerket i Stortinget. Jeg mener det nesten er latterlig at en slik sak fremmes som en EØS-sak, og dermed forsvinner som en av mange saker. Jeg vil umiddelbart fremme et privat forslag - et dokument 8-forslag. Målet er en bred gjennomgang av hele personvernproblematikken i lys av satellittovervåking, og overvåking av alle biler og sjåfører. Jeg mener det riktige vil være at Stortinget får informasjonen i en stortingsmelding, alternativt at det blir gitt en redegjørelse med etterfølgende debatt i plenum, sier Lars Sponheim

Arne Sortevik (Frp)

— Jeg har sendt brev til statsråd Liv Signe Navarsete om overvåkingen. Mine spørsmål er besvart på en utilfredsstillende måte. Jeg har bare fått beskjed om at personvernet vil bli drøftet når regjeringen fremmer en proposisjon før nyttår. Jeg er misfornøyd med dette, og vi må se på om det er mulig å få dette behandlet som en egen sak i Stortinget. Det virker ikke som om statsråden tar Datatilsynets advarsler særlig alvorlig. Vi trenger en bred gjennomgang, og den bør omfatte informasjon fra flere departementer, sier Arne Sortevik.