Arbeiderpartiet ...ønsker å innføre gradert foreldrebetaling i skolefritidsordningen. Skolefritidstilbud også i skoleferiene. Full barnehagedekning i 2003. Statsstøtten til barnehagene økes til 50 prosent av kostnaden skal gi lavere barnehagepris. Deretter gratis korttidsbarnehage til barn mellom tre og fem år. Kommunene skal få plikt til å tilby barnehageplass. Utvidet foreldrepermisjon for fedre.

Høyre ...vil forbedre ordningen med inntektsfradrag for pass og stell av barn slik at det blir likt fradrag for hvert barn. Stykk-tilskudd pr. barnehageplass som følger barnet. Lavere foreldrebetaling gjennom økt offentlig støtte. Vil gi kontantstøtte til alle som ikke tar barnehageplass.

KrF ...vil gi far utvidet fødselspermisjon. Økningen fra 42 til 48 uker skal gå til økningen i fedrekvoten. Fedrekvoten skal være basert på fars inntekt og stillingsbrøk. Vil øke kontantstøttebeløpet. Full barnehagedekning innen 2003. Reduserte barnehagepriser.

Venstre ...vil innføre en ekstra ferieuke for foreldre med barn under 10 år. Full barnehagedekning og lavere priser gjennom økt statsstøtte. Vil ikke utvide kontantstøtten, men evaluere og justere ordningen.

Senterpartiet vil avgrense kontantstøtten til familier der en er hjemmeværende. Justere opp fødselspengene. Doble farspermisjonen og gi far selvstendige opptjeningsrettigheter. Gi redusert arbeidstid for småbarnsforeldre med delvis lønnskompensasjon.

SV Maksimalprisen for en plass i barnehage skal være 1100 kroner. Ingen skal betale mer enn tre prosent av inntekten. Målet er gratis barnehage til alle. Vil fjerne kontantstøtten. Far skal få utvidet fødselspermisjon og rett til fødselspenger.

Frp vil overlate driften av barnehager til private og organisasjoner. All offentlig støtte til barnefamiliene som kontantstøtte, barnehagesubsidier og fødselspenger skal samles i en sterkt øket barnetrygd.

KILDE: PARTIENES STORTINGSVALGPROGRAM