I dag legges rapporten fra den såkalte «analysegruppa» i SV frem. Gruppens mandat var å analysere SVs valgresultat og gjøre egne vurderinger av årsaker til valgresultatet.

Disse har deltatt i analysearbeidet: Stein Ørnhøi (Aust-Agder), Steinar Nørstebø (Hordaland), Line Gaare Paulsen (Oslo, Stortingssekretariatet), Ola Elvevold (Oslo), Sanja Pasovic (Telemark), Pål Julius Skogholt (Troms), Andreas Halse (Akershus,SU) og Vibeke Johnsen (Sogn og Fjordane).

UNNGÅR KRITIKK: Audun Lysbakken drev hektisk valgkamp, og klarte å hale SV over sperregrensen. Partiets interne «havarikommisjon» konkluderer med at han gjorde en god valgkamp.

— Dramatisk dårligGruppen konkluderer med at stortingsvalget 2013 var dramatisk dårlig for partiet, og at SV er i en alvorlig situasjon. Likevel vil ikke gruppen kritisere dagens ledelse, eller partileder Audun Lysbakken.

«Analysegruppa meiner at valresultatet ikkje først og fremst skuldastplanlegginga eller gjennomføringa av sjølve stortingsvalkampen i 2013. Hellerikkje leiarskiftet i 2012 kan tilleggjast særleg vekt. Audun Lysbakken skåralågare enn andre partileiarar på målingar av veljaranes tillit, likevel fekkhan frå ulike hald ros for gjennomføringa av valkampen. I heimfylket tilpartileiaren sto Hordaland SV for det relativt sterkaste resultatet av alle fylkeslaguansett parti ved stortingsvalet. Sjølv om valresultatet i 2013 var særlegdramatisk, har nedgangen til SV i val vart over tid. Årsakene til resultatet i2013 stikk difor djupare enn feil og manglar ved denne valkampen», skriver gruppen.

I stedet mener gruppen at måten SV har håndtert det å sitte i regjering på, er hovedårsaken til partiets negative velgerutvikling. De identifiserer følgende hovedpunkter:

For litepolitikkutvikling

«Særleg i andre periode evna vi ikkje i stor nok grad å utvikle nye, konkretepolitiske framlegg. (...) For mykje avenergien i SV vart nytta til å handtere dei debattane som dukka opp kvareinskild dag, og for lite av dei samla ressursane i partiet vart sett inn for åutvikle politikk for morgondagen. Resultatet var at vi mangla nok konkrete ogtydelege nye politiske framlegg å presentere for veljarane ved valet i 2013». heter det i rapporten.

Gruppen mener også at SV brukte for mye tid og krefter på å forsvare kompromissene i den rød-grønne regjeringen.

«For mange av kompromissa vart kommunisert som sigrar i staden for«det beste vi kunne få til», og partiet viste ikkje i stor nok grad eigneprimærstandpunkt. (..) SV fekkikkje løft i val av regjeringsdeltakinga».

For svak samhandling

«SV harein for svak organisasjon», heter det i rapporten. Og videre: «Det har ikkje vore sterk nokkopling mellom det parlamentariske og det utanomparlamentariske arbeidet i SVpå alle nivå, inkludert samarbeidet med og det å vere ein del av folkelegeorganisasjonar og rørsler».

Gruppen skriver at avstanden mellom regjeringsapparatet og fylkes- og lokallagene ble for stor. «Den disiplineringaav partiet som skjedde i første del av regjeringsdeltakinga, førte nok og tilat lokallag og fylkeslag i for liten grad løfta fram nye saker og utfordraregjeringa sin politikk seinare i regjeringsperioden. Fleire har og opplevd atdet har vore få arena for debatt i partiet der slike ting kunne drøftast», heter det.

Utvalget feller en hard dom over situasjonen i partiet nå:

«Det er ikkje mange nok som opplever at SV har dei gode,konkrete løysingane på problem dei opplever i eigen kvardag. Det betyr at SV måjobbe meir systematisk for å auke truverde på fleire politikkområde, slik atlangt fleire veljarar får tru på at politikken vår er mogleg å gjennomføre ipraksis

Blant områdene der SV har mistet troverdighet, nevner analysegruppen den norske deltakelsen i Afghanistan, for lite gjennomslag i fattigdomssaken og for lite gjennomslag for asylbarna. På den andre siden roser gruppen partiet for å ha markert sitt standpunkt for asylbarn tydelig.

Fornøyde med valgkampen

Utvalget kommenterer også overgangen av velgere fra SV til Miljøpartiet De Grønne: «Dei som røystar MDG har i stort same demografiske og geografisketrekk som SV, skilnaden er at MDG-veljarane er gjennomgåande skeptiske tilsamfunnsutviklinga». Utvalget er ikke kritisk til SVs taktikk om ikke å angripe andre miljøparti.

Generelt er også utvalget fornøyd med måten valgkampen ble drevet på.

«Audun Lysbakken starta medievalkampen allereie ijuli. Dette ga SV eit fortrinn og partiet var godt synlege i riksmedia gjennomvalkampen. (...) SV vargodt representert i tv-debattar og Lysbakken var god i debattane», skriver de.

Noe kritikk er det imidlertid også her:

«Innhaldet i nokre av kjernesakene til SV var klart påeit tidleg tidspunkt, til dømes arbeidet for eit oljefritt Lofoten, Vesterålenog Senja. Vi klarte ikkje i like stor grad å nå fram med tydelege bodskap påalle våre hovudsaker. Bodskapen i mange saker var uklart for medlemmar og veljarar.Mange SVarar på stand kunne difor ikkje alltid gje klare svar på spørsmåla frå folk».

Utvalget anbefaler også partiet å gjennomføre nominasjonsmøtene på høsten før valget, ikke på våren slik enkelte fylkeslag gjør nå.

Dissens

Et mindretall har tatt dissens på et punkt, Mindretallet mener at SV er for lite bredt i sin appell, og bør gjøre partiprogrammet mer folkelig. «Over tid har dei strategiske vala SV har teke gjort partiet for smalt,og SV har hatt for lite truverde mellom veljarane på ei rekkje viktigepolitikkområde», heter det i dissensen.

Rapporten skal behandles på SVs sentralstyremøte mandag ettermiddag.

— Men dette er ingen oppvaskrapport som inneholder skarp kritikk. Partiet er enig om hvilken vei vi skal gå fremover, sier Tone Foss Aspevoll, informasjonsansvarlig i SV.