En oversikt over skatte— og avgiftsvedtakene Stortinget har fattet, viser at innslagspunktet for toppskatt i klasse 1 heves fra 320.000 til 340.700 kroner, og fra 342.200 kroner til 364.000 kroner i klasse 2.

Skattekutt

Ligningstaksten for boliger og fritidshus reduseres med 5 prosent for inntektsåret 2003. Minstefradraget heves fra 23 til 24 prosent. Maksimalt minstefradrag heves fra 43.000 kroner til 45.700 kroner. Personfradraget heves fra 30.100 kroner til 31.600 kroner i klasse 1 og fra 60.200 kroner til 63.200 kroner i klasse 2. I arveavgiftsgrunnlaget økes fribeløpet fra 200.000 kroner til 250.000 kroner.

For dem som har rimelige lån i arbeidsforhold økes normalrentesatsen fra 6,0 til 6,5 prosent. Den øvre grensen for sjømanns- og fiskerfradraget økes med 10.000 kroner fra 70.000 til 80.000 kroner.

Reiselettelser

Ellers blir det forbedringer for dem som reiser mye i jobben. Skattleggingen av kostgodtgjørelse etter statens satser for tjenestereiser uten overnatting ut over 4.500 kroner oppheves, slik at kostgodtgjørelse etter statens satser for slike reiser kan mottas skattefritt uansett omfang.

Grensene for skattefri nettoinntekt blir oppjustert til 85.500 kroner for enslige og til 138.300 kroner for ektepar. Fradraget for fagforeningskontingent heves fra 900 til 1.100 kroner. Samordningen med fradraget for gaver til visse frivillige organisasjoner opphører. Dette fradraget heves fra 900 kroner til 6.000 kroner.

Nye avgifter

Alle særavgifter, inkludert alkohol og tobakk, blir prisregulert. Avgiftene er justert ut fra en prisstigning på 2,2 prosent. Avgiften på brennevin settes ned med 10,9 prosent.

Årsavgiften for motorsykler settes ned til halv avgift av personbil, eller til 1.180 kroner. Årsavgiften for campingvogner reduseres med 25 prosent til 905 kroner.

(NTB)

BILLIGERE: Fra nyttår koster det mindre å kjøre motorsykkel og drikke brennevin. Men ikke hvis du gjør de to tingene samtidig.
Foto: Ørjan Deisz