Viksveen har fått delvis medhold fra Borgarting lagmannsrett i en kjæremålsak om utlevering av elektronisk bevismateriale til påtalemyndigheten. Dermed har Viksveen og hans arbeidsgiver, Stavanger Aftenblad, fått tilbake det aller meste av beslaget fra hans leilighet i Brussel for halvannet år siden.

–Det materialet påtalemyndigheten får beholde, er materiale som kan fortelle noe om hans reisemønster, sier Viksveens forsvarer, Atle Helljesen, til NTB.

Kildevern Stein Viksveen har bestridt Oslo forhørsretts kjennelse fra januar, der påtalemyndigheten skulle få utlevert disketter og papirutskrifter fra dokumenter, som stammet fra et beslag i Brussel i 1999. Til sammen dreide det seg om tre disketter, to kopier av disketter, og 18 papirutskrifter.

Viksveen anførte i sin klage til lagmannsretten at deler av materialet kan inneholde kildeopplysninger beskyttet i reglene om kildevern, og at andre deler av materialet ikke har bevisverdi.

–Det som er spesielt i denne saken er at det er hensynet til kildevern som ligger bak, sier Helljesen. Borgarting lagmannsrett har i sin kjennelse gitt Viksveen delvis medhold. Samtlige disketter blir levert tilbake til Viksveen, mens flesteparten av papirutskriftene, samt et par papirutskrifter fra diskettene som leveres tilbake, skal utleveres til påtalemyndigheten.

Reisemønster I over ett år har Viksveen og hans arbeidsgiver kjempet for å få utlevert materialet som Politiets overvåkingstjeneste, POT, beslagla under en ransaking i hans leilighet og kontor i Brussel 4. november 1999. Etter den siste kjennelsen i Borgarting lagmannsrett, har Viksveen i stor grad fått medhold.

Disketten som POT får beholde, inneholder opplysninger om reisedager og fri— og sykedager i 1997. Lagmannsretten mener at disse opplysningene kan belyse Viksveens aktivitet i tidligere år. I tillegg får POT beholde i alt 17 dokumenter som blant annet inneholder en del artikler som Viksveen har skrevet.

I fjor vår fikk Viksveen beskjed om at det i løpet av sommeren 2000 ville bli tatt stilling til om det skulle reises tiltale mot ham. Viksveen venter fremdeles på avgjørelsen.

– Det er klart at dette er en stor belastning både for Stein Viksveen og for hans familie, sier Helljesen. Viksveen er tilbake i sin jobb som korrespondent for Stavanger Aftenblad. Selv om han til nå har klart arbeidet bra, vurderer han å førtidspensjonere seg om kort tid, opplyser advokaten.

NTB