— I dag bruker man ofte mer penger på advokater enn de verdiene saken omhandler. Dette får vi nå en slutt på, sier lagmann i Gulating lagmannsrett, Arnfinn Bårdsen.

I flere år har han deltatt i arbeidet med å reformere tvisteloven. Han kaller moderniseringen for høyst nødvendig. Hovedpunktet er at det skal bli enklere og billigere for meg og deg å søke hjelp i rettsapparatet. I dag er det ofte så dyrt å trekke en sak for retten, at mange vegrer seg.

— Kostnadene er ofte styrende for hva folk gjør. I dag holdes de med svak økonomi borte fra rettssaker, fordi det ofte blir dyrt. Reformen skal gi forutsigbarhet, du skal vite hva du risikerer med å ta saken til retten, forteller Bårdsen.

Dommeren blir veileder

Derfor er nyordningen med småkravprosess innført. Dette omhandler alle krav på under 125.000 kroner. Kommer din tvist under dette beløpet, kan advokaten ikke kreve mer enn maks 20 prosent av tvisteverdien i salær, med mindre dette avtales spesielt med advokaten.

Du risikerer også maksimalt 20 prosent av motpartens saksomkostninger dersom du taper. Dermed blir det lettere å regne ut om det i det hele tatt lønner seg å gå til rettssak.

I saken om gulvet til 19.900 kroner, ble salæret til slutt satt ned fra 60.000 til nærmere 19.000 kroner.

— Rettsmøtet tok altfor lang tid. Advokatsalæret ble for dyrt, og det tok meg mange dager å skrive ut en dom som ble på 13 sider. Dette er unødig bruk av tid, sier dommer Ove Kjell Hole i Bergen tingrett.

Med de nye reglene, skulle det vært brukt maks tre timer i rettssalen. Dommen skal i hovedsak ikke være lenger enn to sider. Og ikke minst; advokatsalæret skulle med de nye reglene ha vært rundt 4000 kroner - langt fra de 60.000 kronene som i utgangspunktet ble krevd.

Din egen advokat

Det blir også enklere å møte uten advokat. Dette er mulig fordi dommeren i større grad skal delta i saksforberedelsene før den behandles i retten.

— Dommeren skal veilede partene, og skal alltid gi et tilbud om megling. Alle saker skal for øvrig innom forliksrådet først, sier Hole.

— Hva kreves det av kunnskaper for selv å ta en sak til retten?

— Du må kunne skrive en liten fremstilling av hva kravet gjelder og hva som er grunnlaget for kravet. I tillegg må du kunne sammenfatte hva du krever. Du trenger bare et minimum av kunnskap om loven, forteller Hole.

Maks en dag

Han og andre dommere har i høst blitt kurset i hvordan de skal jobbe med slike saker. Et viktig prinsipp er kravet om proporsjonalitet, det vil si at det skal være sammenheng mellom innsats og sakens viktighet.

— Dette er en erkjennelse av at det i dag brukes for mye ressurser på punkter som ikke er sentrale i saken, sier Bårdsen.

Nå er det også slutt på at saker tværes ut i det uendelige. En tvistesak skal i utgangspunktet ta bare to-tre timer i retten, ved spesielle saker kan det brukes en dag. Dommeren skal i større grad styre rettssaken, og bestemmer hva tiden skal brukes til.

— Vi skal bruke mer tid på kontoret for å lære oss saken, og mindre tid i rettssalen. Alle disse nyordningene skal totalt sett styrke rettssikkerheten, tror Bårdsen.

Amundsen, Paul S.