Elin Fadler gikk til sak mot kommunen i 2001, 15 år etter ulykken. I Bergen tingrett tapte hun saken, tingretten mente saken var foreldet.

Kommunen mente Fadler i 1994, da hun ble innvilget yrkesskadeerstatning fra Folketrygden, burde forstått at skaden ville være varig.

Lagmannsretten mener derimot at foreldelsesfristen først begynte å løpe i 1999, da hun ble helt arbeidsudyktig og operativ behandling ble ansett nytteløs. Siden foreldelsesfristen er tre år fra det tidspunkt, mener lagmannsretten hun har overholdt fristen.

— Ikke aktsomt

For å få erstatning etter arbeidsgiveransvaret, er det et krav at en ansatt, i dette tilfelle gymlæreren, har handlet uaktsomt.

Kommunen mente det ikke kan bevises at matten Fadler skulle falle på hadde forskjøvet seg. De mener fallet på gulvet kan skyldes at Fadler satset feil.

Lagmannsretten mener derimot det er mest sannsynlig at matten lå feil, og at det var uaktsomt av læreren ikke å sørge for tilstrekkelig sikring av matten.

Erstatningen ikke klar

Noen erstatning er ikke utmålt. Størrelsen på den vil avhenge av om kommunen, eventuelt retten, mener operasjonene i Tyskland var nødvendige, og hva kommunen mener Fadler kunne hatt i inntekt hvis hun ikke hadde skadet nakken.

Men det er ikke sikkert lagmannsrettens slutning blir stående.

— Jeg har lest premissene. Nå må vi sette oss ned å vurdere om den skal ankes. Det er byrådet som må avgjøre dette, sier kommuneadvokat Helge Strand.