VIDAR YSTADOslo

Borgarting lagmannsrett har nå avgjort at det ikkje er nokon grunn til å sette suspensjonen og eksklusjonen av ni Frp-tillitsmenn i Oslo til sides.

Lagmannsretten har også dømd saksøkarane til å betale sakskostnadane fullt ut i to rettsinstansar.

Namsretten gjorde i si avgjerd «avslag» i salærkravet frå Frp sine advokatar sidan Frp hadde henta advokatar i Bergen.

Lagmannsretten meiner at det ikkje var grunn til å gjere eit «Bergens-avslag».

Avgjerda frå lagmannsretten er samrøystes.