Dette betyr at regjeringen går med på at Norge er forpliktet til et CO2-kutt på fra 15 til 17 millioner tonn i 2020 når skog er inkludert. I klimameldingen la regjeringen opp til et nasjonalt kutt på fra 13 til 16 millioner tonn.


Hva betyr klimaforliket for deg? Still spørsmål til Erna Solberg. Hun svarer klokken 13.00

Klimaforliket betyr at Norge åpner for å fremskynde målet om å bli et karbonnøytralt samfunn fra 2050 til 2030 og er på vei til å blir et lavutslippssamfunn

Dyrere drivstoff

Forliket betyr ellers at avgiften på autodiesel og bensin går opp. Diesel med ti øre literen, mens bensinavgiften går opp med fem øre.

Forskning på fornybar energi skal trappes kraftig opp med 70 millioner kroner i år, 300 millioner til neste år og til minimum 600 millioner kroner i 2010.

De offentlige bidragene til forskning på fornybar energi skal opp på samme nivå som offentlige tilskudd til oljeforskningen.

Innsatsen for å stoppe avskoging i utviklingsland økes med om lag 3 milliarder kroner årlig.

Les også: Opposisjonen fornøyd

Oppfordrer til rushtidsavgift

Det settes av 150 millioner kroner til et demonstrasjonsprogram for utvikling av havvindmøller og andre umodne energiteknologier.

Belønningsordningen for storbyer som satser på kollektivtransport blir fordoblet under forutsetning av at det inngås bindende avtaler om tiltak for å redusere biltrafikken.

Stortinget oppfordrer byene til å innføre veiprising og differensierte bompengesatser. Dette innebærer blant annet høyere avgifter i rushtiden. Det vil i tillegg bli gratis for hydrogenbiler i bomringene.

Bevilgningene til jernbane vil bli økt med 250 millioner kroner neste år. På statsbudsjettet for 2009 skal det settes av 50 millioner kroner til Transnova som er et prøveprosjekt for å bidra til å redusere klimautslippene i transportsektoren.

Grønne sertifikater

Avtalen betyr også at regjeringen gjenopptar forhandlingene med Sverige om grønne sertifikater for fornybar kraftproduksjon. Hvis man ikke lykkes med dette innen 1. juli 2008, skal regjeringen komme tilbake med et forslag til omlegging av ordningen med fornybar elektrisitet. Denne ordningen skal legge til rette for utbygging av like mye fornybar kraft som en iordning med grønne sertifikater ville g

Hva mener du? Diskutér forliket her!

Cornelius Poppe
Silje Katrine Robinson