— Blir veien lagt gjennom bygden, får vi dårligere livskvalitet med støy og eksosplager. Det er ikke et hvilket som helst veiprosjekt. Vi snakker om det som i fremtiden kan bli ny hovedveiforbindelse mellom øst og vest-Norge.

Olav A. Gjerde og Gunnar Onarheim er talspersoner for innbyggerne i Nordrepollen i Kvinnherad som kjemper for å få lagt tilførselsveien til Jondalstunnelen på Kvinnherad-siden i god avstand fra bygden.

Nasjonalpark

— Mauranger er inngangsport til det som blir Folgefonna nasjonalpark. Landskapsbildet med fjell, fjord og fonn bør ikke ødelegges med skjemmende veiinngrep, sier Gjerde og Onarheim.

Innbyggerne har lansert et alternativ de mener vil spare bygdesamfunnet for storstilt rasering av natur og miljø og andre ulemper:

N Først en kort tunnel med påhogg vis-à-vis Folgefonntunnelen. Denne tunnelen på 2,57 km vil ha utløp i Slibekkdalen overfor Nordrepollen (se kart). Deretter går traseen i dagen frem til innslaget for den lange Jondalstunnelen.

— Dette er en fremtidsrettet løsning med tanke på den store trafikken som vil komme. Veien blir dessuten både kortere og tryggere, sier Gjerde og Onarheim, to av ildsjelene som har organisert seg i «Tiltaksnemnda for endring av tilførselsveien til Jondalstunnelen».

«Ikke turistvennlig»

Men Statens vegvesen, som snart legger frem konsekvensutredning for Jondalstunnel-prosjektet, har forkastet dette alternativet.

— Denne løsningen blir altfor kostbar, sier prosjektleder Roald Sletten i Statens vegvesen.

— Dessuten har den mye tunnellengde og er derfor ikke turistvennlig. Etter vårt syn er det en dårlig løsning også for innbyggerne i Nordrepollen.

Veimyndighetene presenterer om kort tid konsekvensutredning for prosjektet. Her anbefaler Statens vegvesen to alternative tilførselsveier på begge sider av Jondalstunnelen.

«Deler bygden i to»

Skrekkscenariet for folk i Nordrepollen er alternativet som er planlagt gjennom den fredelige bygden. Dette er den billigste løsningen.

Bygdefolk fra Nordrepollen som BT har snakket med, mener «motorvei» gjennom bygden vil være en katastrofe.

— Det fredelige bygdesamfunnet vårt vil bli delt i to av veien. Innmark vil gå tapt og flere familier får veien tett opp i husene, sier Olav A. Gjerde.

Han frykter at unge mennesker som har slått seg ned, og er i ferd med å skape nytt liv i bygden etter årtier med fraflytting, vil flytte hvis veien kommer her.

Også i Statens vegvesen erkjenner man at den billigste traseen vil medføre store inngrep.

«Miljøproblemer»

— Det kommer klart frem i vår utredning at det er store miljøproblemer knyttet til denne løsningen, sier prosjektleder Roald Sletten.

Han viser til at det er Kvinnherad kommune som er planmyndighet, og dermed kan avgjøre trasévalget på sørsiden av Jondalstunnelen, vel å merke hvis det ikke blir innsigelse på planvedtaket. Det andre hovedalternativet veimyndighetene foreslår, vil skåne størstedelen av Nordrepollen-samfunnet for inngrep. Denne traseen har tunnelinnslag et par hundre meter oppe i Øyresdalen. Inngrepene vil i første rekke merkes ved Køylo, der veien må utvides.

Frykter støy og eksos

Sauebonde Per Flatebø er redd veiprosjektet vil ødelegge miljøet rundt det gamle gårdstunet hans. Den gamle husmannsplassen ligger kloss inntil veien i Køylo. Her skal veien utvides, uansett hvilket av hovedalternativene som blir valgt.

— Det blir ikke beboelig her hvis veien eter seg inn mot huset. Det blir sikkert umulig å åpne vinduene på grunn av eksosplagene. Støyplagen blir ekstra ille her inne mellom de høye fjellene. Det blir som å høre slåmaskinen dure døgnet rundt, sier Flatebø.

Prosjektleder Sletten mener ulempene på langt nær blir så dramatiske.

— Våre beregninger viser at støyen vil ligge godt under kravene til skjermingstiltak. Og veiutvidelsen vil bare legge beslag på mindre arealer av eiendommen til Flatebø. Forholdene blir akseptable også etter veiutvidelse, hevder Sletten.

«Nesten ingen ulemper»

— Alternativet med tunnelinnslag nederst i Øyresdalen vil gi bygden alle fordeler og nesten ingen ulemper. Blant annet vil innbyggerne få bussforbindelse, kanskje også ekspressbusser, innen gangavstand fra bygden. Et slikt tilbud har ikke bygden i dag, sier han.

Folk BT snakket med i Nordrepollen, mener Statens vegvesen ikke har foretatt noen grundig gjennomgang av deres forslag til trasé.

— Det er feil. Vi har utredet alle alternativene like seriøst og grundig, svarer Sletten.

Bygdefolket understreker at de ikke imot Jondalstunnelen. - Men det er jo en ærlig sak å kjempe for hjembygden sin, sier Olav A. Gjerde.