Brevet, som er adressert til samferdselsminister Liv Signe Navarsete, er undertegnet av fylkesordførare Roger Ryberg og fylkesrådmann Matz Sandmann.

– Ved du, i fjor markerte vi at det var 150 år siden de første planene om Ringeriksbanen ble fremlagt. Stortinget vedtok i bygge banen i 1992. Nå må vi slutte å utrede og komme over i byggefasen, sier Matz Sandmann til BT.

Buskerud fylkeskommune har sitt hovedkvarter i Drammen, byen alle togreisende mellom Bergen og Oslo helst vil unngå. Matz Sandmann har ingen problemer med å skjønne det.

Både vei og bane – For å minske biltrafikken er det viktig å styrke trafikken både av passasjerer og gods mellom Oslo og Bergen. I tillegg er Ringeriksbanen svært viktig for utviklingen av regionen Ringerike og for Hallingdal. Samtidig innser vi at E16 mellom Hønefoss og Sandvika må bygges ut til 4 felt. Buskerud fylkeskommune er innstilt på delta i utviklingen av begge disse to prosjektene, og det har vi fylkestingsvedak på, sier Sandmann.

Botniabanan som modell Nå håper Sandmann at forslaget om utbyggingsselskap for Ringeriksbanen møter velvilje i departementet, og at det finnes igjen i regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan. Stortingsproposisjonen og NTP 2010-2019 er ventet i midten av mars måned.

I brevet til departementet foreslår fylkesordføreren og fylkesrådmannen konkret å ta modell etter Botniabanan AB i Sverige. Der bygges det 19 mil ny jernbane langs kysten nordover mot Umeå. Selskapet som bygger banen er eid av staten med 91 prosent og berørte kommuner med 9 prosent. Finansieringen skjer med låneopptak. Når banen er ferdig i 2010 leies den ut til Banverket, som betaler tilbake over 40 år.

En hard nøtt – Nå har det ikke vært vanlig å bygge på denne måten i Norge. Her har alt foregått etter kontantprinsippet med direkte bevilgninger over de årlige statsbudsjettene. Så her blir nok Finansdepartementet en hard nøtt, spår Matz Sandmann.

På den andre siden mener Sandmann at nettopp Ringeriksbanen egner seg utmerket for en finansieringsmodell etter Botniabanens mønster. Den nye strekningen, som er på 53 kilometer, kan ikke tas i bruk stykkevis og delt, men må bygges helt ferdig den ene enden til den andre før skinnene kan tas i bruk.

EN TIME KORTERE: Ringeriksbanen vil forkorte togturen mellom Bergen og Oslo med en time. Banen er planlagt for en fart opptil 200 kilometer i timen. Denne illustrasjonen er laget av Jernbaneverket og viser banen med kryssingsspor langs Steinsfjorden, som er en arm av Tyrifjorden.
Jernbaneverket
BANEMANN: Matz Sandmann var barne- og familieminister under Gro Harlem Brundtland frå 1990 til 1991. Deretter var han rådmann i Bærum før han ble fylkesrådmann i Buskerud i 1996. Særlig fra de to siste postene har han hatt god anledning til å sette seg inn i saken om Ringeriksbanen. I denne forbindelse kan nevnes at den nye direktøren for Jernbaneverket, Elisabeth Enger, også kom fra stillingen som rådmann i Bærum.
Hans Erik Elmholdt, Drammens Tidende