Pengene (4,7 milliarder kroner) skal departementet bruke på flere tiltak som kan legge til rette for utvikling av ny næringsvirksomhet, stimulere til nyetableringer og øke satsingen på næringsrettet forskning.

– Ved å legge til rette for mer forskning og innovasjon nå, kan vi bidra til at norsk næringsliv kommer styrket ut av krisen. Fornyelse og omstilling er viktig for økonomisk vekst, sier Brustad.

En del av Brustads 5 milliarder skal brukes på å dempe problemene i kapitalmarkedene ved å øke næringslivets tilgang til lån og garantier.

Innovasjon Norge får økte låne— og garantirammer på 880 millioner kroner. Selskapet får også 470 millioner kroner i økte tilskudd, inkludert en ny etablererstipendordning på 150 millioner kroner.

Regjeringen foreslår også 2 milliarder kroner i egenkapital til det statlige forvaltningsselskapet Argentum. Pengene skal via aktive eierfond investeres i små og mellomstore selskaper på et forretningsmessig grunnlag.

Rammen for GIEKs u-landsordning utvides med 1 milliard kroner. Dette betyr større garantier for utviklingsfremmende eksport og investeringer i utviklingsland der risikoen er for høy til å kunne gjøre bruk av GIEKs alminnelige ordning.