Basert på tall fra Statistisk sentralbyrå, har både BT og BA skrevet at Oslo bruker over 20.000 kroner mer per elev på skole enn Bergen. Nærmere undersøkelser viser at forskjellen på langt nær er så stor.

Til undervisning i grunnskolen er forskjellen relativt liten: 47.787 kroner per elev i Oslo og 46.383 kroner per elev i Bergen. Ulikheten blir først påtrengende når man ser på utgifter til skolelokaler og skoleskyss. Økonomisjef Torbjørn Oppedal i oppvekstetaten i Bergen kommune tror forskjellen skyldes at Oslo fører utgiftene til skolebygg på en annen måte. Dessuten er andelen elever på private skoler høy i Bergen.

— På grunn av slike feilkilder, har vi har aldri pleid å sammenligne oss direkte med Oslo, sier han.

En analyse som finansbyråden fikk overlevert i november, viser likevel at grunnskolen er høyere prioritert i Kristiansand, Oslo og Trondheim enn i Bergen, også når man tar hensyn til kommunens totale inntekter.