I mars ble Ronnie L. Zape dømt til fem års fengsel for at han ikke forsøkte å redde fiskere i havsnød. Nå har lagmannsretten besluttet ikke å behandle anken:

«Lagmannsretten finner det enstemmig klart at anken over skyldspørsmålet ikke vil føre frem verken hva angår bevisvurderingen eller lovanvendelsen, og at det heller ikke er grunn til at anken bør tillates fremmet. Det samme gjelder anken over straffutmålingen».

— Dette er temmelig oppsiktsvekkende. Både fordi saken har prinsipiell interesse, og fordi dette var en sak som ikke har noen rettspraksis. Dette er første gang noen er dømt etter straffelovens paragraf 314, sier Aasmund Sandland, Zapes nye advokat. Paragrafen omhandler skipsførere som «unnlater å yte den hjelp som trengs» ved fare for liv og helse.

— Jeg kommer til å påkjære beslutningen til Høyesterett.

— På hvilket grunnlag?

— To av dommerne var inhabile, sier han. Sandland viser til at begge var med på å ta stilling til varetektsspørsmålet i lagmannsretten. Først ble Zape løslatt av Bergen tingrett. Politiet påkjærte, og Gulating lagmannsrett ga politiet medhold.

— I utgangspunktet så kan de samme dommerne senere behandle en anke. Men dersom de har gått langt i å konstatere skyld i varetektssaken, så er de inhabile. Etter min oppfatning gjorde de det, sier han, og viser til domstolloven.

Aktor og politiinspektør Svein Erik Krogvold opplyser at han tar beslutningen fra Gulating lagmannsrett til etterretning.

ANKEN AVVIST: Gulating lagmannsrett mener det ikke er grunn til at anken fra førstestyrmann Ronnie Zape på «Bow Eagle» bør tillates fremmet. Zape krever nå at Høyesterett skal ta stilling til saken.

ARKIVFOTO: THOMAS BJØRNFLATEN, SCANPIX