— Resultatet tyder på at det motsatte er tilfelle. Det er blitt færre bosatte bruk enn det en ville hatt uten regulering av eiendomsmarkedet. Reguleringen med boplikt og lavere eiendomspriser fører til lavere investeringer og mindre aktivitet på bygdene, skriver Normann Aanesland og Olaf Holm i rapporten «Virkninger av boplikt på bosetting og investering¤.

Undersøkelsene viser at landbrukseiendommer i det regulerte eiendomsmarkedet har færre bosatte våningshus, og de er dårligere vedlikeholt enn eiendommer med mindre regulering i samme kommuner.

Hvis salgsprisen i større grad hadde gjenspeilt eiendommens reelle verdi, ville 27 prosent av eierne investert mer på landbrukseiendommen sin, heter det i rapporten.

Dersom boplikten ble fjernet eller gjort upersonlig, ville 18 prosent overdratt gården på et tidligere tidspunkt.

12,5 prosent ville ha solgt eiendommen på et tidligere tidspunkt - forutsatt at salgsprisen i større grad gjenspeilte den reelle verdien, heter det i NLH-rapporten.

NTB