*Regjeringen vil redusere skatte— og avgiftsnivået betydelig (31 milliarder kroner) i stortingsperioden.

*Full barnehagedekning og lavere foreldrebetaling.

*Tiltaksplan for kamp mot fattigdom, særlig rettet mot barn.

*Regjeringen vil effektivisere og gradvis øke bistanden til 1 prosent av BNP.

*Regjeringen vil ruste opp den offentlige skolen, både når det gjelder undervisning, materiell og lokaler. Det legges særlig vekt på å styrke elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning.

*Sykehusreformen skal følges opp.

*Forebygging og kamp mot kriminalitet blir en av regjeringens viktigste oppgaver.

*Regjeringen legger Stortingets vedtak om gasskraftverk til grunn, men vil intensivere arbeidet med å utvikle teknologi som fjerner CO2-utslipp.

*Alle statens eierandeler skal samles i Næringsdepartementet, og det statlige eierskap skal gradvis reduseres.

*Regjeringen vil åpne for økt arbeidsinnvandring.

*Veibevilgningene skal økes, luftfarten skal få avgiftslettelser. Regjeringen vil gjennomføre et løft for kollektivtrafikken, særlig i storbyene.

*Bruken av konkurranseutsetting i offentlig sektor skal utvides. Kjøp fra private bedrifter skal likestilles med det offentliges produksjon av tjenester.

*Regjeringen vil fortsette reformarbeidet i kirken med overføring av større ansvar til kirkens egne organer.

(NTB)