Dette gjorde Bondevik heilt klart då han deltok på eit presseseminar i regi av Statskonsult i går.

Bondevik og Regjeringa vil ikkje akseptere at Stortinget går inn for skattefritak for gratis barnehageplass, det vil seie barnehageplass betalt av arbeidsgjevar. Det vil føre til inntektstap for det offentlege på fleire hundre millionar kroner, kanskje så mykje som ein milliard, ifølgje Bondevik.

— Vi ønskjer ikkje å bruke fleire hundre millionar, kanskje milliardbeløp, til skattelette for dei som har mest frå før, sa Bondevik.

Finansdepartementet har kalkulert inntektstapet til mellom ein og to milliardar kroner, avhengig av kor mange som vil nyte godt av ordninga.

- Usosialt

Bondevik stemplar framlegget som partia bak barnehageforliket står bak, som usosialt.

Han varslar at saka vil bli utførleg presentert i revidert nasjonalbudsjett som blir framlagt i mai.

— Eg vil ikkje sitje roleg å sjå på at Stortinget driv ein uansvarleg økonomisk politikk. Vi må ha rammer for budsjettet som gjer at den positive renteutviklinga kan halde fram. Renta og kronekursen må ytterlegare ned for å berge arbeidsplassar, sa Bondevik

Bondevik gjorde det i går klart at Regjeringa har ei oppgåve i å disiplinere Stortinget ved å seie klårt frå om «så langt, men ikkje lengre». Men kvar grensa går, vil han ikkje ut med nå.

Han meiner det er positivt at Sp-leiar Åslaug Haga har opna for å justere barnehageforliket og at Ap-leiar Jens Stoltenberg fylgde etter med signal i same retning.

Vil styre

Bondevik vil sjølvsagt ikkje seie at han alt har bestemt seg for å stille kabinettspørsmål på budsjettet, men han gjer det likevel tindrande klart at han ikkje aktar å ta ansvar for eit budsjett som betyr at ein misser den økonomiske styringa.

— Vi er ikkje ute etter å gå av. Vi er ute etter å styre. Men då må Stortinget gje oss høve til det, seier Bondevik.

Partia bak barnehageforliket, Ap, Frp, SV og Sp har bestemt at det skal innførast maksimalprisar på barnehageplassar. Seinast 1. januar 2004 skal ein plass koste 2500 kroner. Seinast innan 1. januar 2005 skal prisen vere 1500 kroner.

Regjeringa meiner dette ikkje er råd å oppnå utan at det går kraftig ut over bygginga av nye barnehageplassar. Regjeringa har gjort framlegg om ein gjennomsnittspris på 2500 kroner frå 1. august i år.