Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser markerte forskjeller mellom helsetilstanden i forskjellige yrkesgrupper.

— Helsetilstanden henger sammen med hvor fysisk krevende, belastende og ensidig yrket er. Blant personer som arbeider innenfor primærnæringene jordbruk og fiske, og blant kvinner som arbeider som faglærte arbeidere - blant dem sykepleiere i pleie- og omsorgssektoren - er det høye andeler som har vansker med å klare jobben, skriver SSB i publikasjonen "Helse i Norge".

Blant arbeidere i primærnæringene oppgir 18 prosent at de har helseplager som gjør det vanskelig for dem å mestre arbeidet. Denne andelen er 16 prosent blant kvinner i kategorien "faglærte arbeidere".

Gruppen som kommer best ut i SSBs statistikk er funksjonærer på mellomnivå eller høyere nivå, med henholdsvis 4 og 3 prosent. Statistikken er basert på tall fra 1998.

— Det har vært liten endring i andelen med vansker i forhold til jobb og arbeidsoppgaver siden midten av 1980-tallet når befolkningen ses under ett. Innenfor primærnæringene og i lavere og midlere funksjonærsjikt har det imidlertid vært en økning i andelen med vansker siden 1985, skriver SSB.

(NTB)