Bakgrunnen skal ha vært Bertelsens kritiske uttalelser om barneloven og at han selv stod midt oppe i en familiesak.

— I fjor høst ble Bertelsens egen familiesak avsluttet, og da var det ingen grunn til å holde ham borte fra denne typen saker, sier byrettsjustitiarius Erik Elstad til Bergens Tidende.

I et intervju med Bergens Tidende i 1996 mente Bertelsen at barneloven er skrevet av og for den forrige generasjon, og at far, fordi han er den svake part, ofte kommer dårligst ut i barnefordelingssaker.

"Justitiarius Arne Fanebust mente det var best at jeg tar en pause fra slike saker fordi det kan komme inhabilitetsinnsigelser mot meg som dommer. Både fordi jeg har uttrykt meg svært skeptisk til barneloven, og fordi jeg selv er blitt en såkalt samværspappa nylig," sa Bertelsen til BT i 1996.

Knappe tre år senere, i 1999, blåste det også hardt rundt byrettsdommer Tor Bertelsen. Grunnen var at han på fritiden ringte rundt til partene i en omsorgstvist og ga uttrykk for hvem som burde vinne saken – en høyst uvanlig fremgangsmåte i en sak der han ikke selv var dommer. Derimot var han kamerat av faren til barnet som omsorgsretten knyttet seg til.

— Maktmisbruk og uheldig engasjement, var ord partene brukte om dommerens oppførsel.

Saken vakte stor oppsikt, og Bertelsen fikk refs av Gulating lagmannsrett for sin handlemåte. Justisdepartementet ble også orientert om saken, og Bertelsen måtte forklare seg for departementet.