Regjeringens beslutning om at det inntil videre ikke skal åpnes for ny petroleumsvirksomhet i Nordland VI-feltet utenfor Lofoten, blir mottatt med stor skuffelse hos oljeselskapene.

I spekulasjonene om antatte oljereserver vest for Lofoten, har det vært nevnt verdier for opp mot 700 milliarder kroner.

Oljeindustrien er utålmodig, og viser til at tusenvis av arbeidsplasser er tapt bare det siste året som følge investeringstørken. Bransjen mener det ikke er grunn til å vente med beslutning til 2006, slik regjeringen legger opp til. Da kommer den helhetlige forvaltningsplanen som vil avgjøre om det blir oljeleting i Lofoten.

Vil ikke vente

— Det er for lenge å vente. Vi mener det er forsvarlig å drive olje- og gassvirksomhet i området. Det kan gjøres i god sameksistens med fiskerinæringen, og på en måte som ikke påfører miljøet skade, sier administrerende direktør Finn Roar Aamodt i Oljeindustriens Landsforening (OLF).

Selskapene mener det er store sjanser for å gjøre nye lukrative olje- og gassfunn på blokkene utenfor Lofoten.

Aamodt har ikke resignert, trass i gårsdagens nedtur.

— Vi vil arbeide videre for å få åpnet området. Vi mener dette bør kunne skje i forbindelse med oljemeldingen før sommeren 2004, sier han.

«Ingen vei tilbake»

WWF-Norge tror ikke oljeselskapene oppnår noe ved å blåse til omkamp.

— Det er over hodet ingen vei tilbake for regjeringen, selv om oljeindustrien nok vil fortsette å banke på døren til statsråd Einar Steensnæs. Ingenting tilsier at forvaltningsplanen vil konkludere med noe annet enn nei til oljeleting. Både Havforskningsinstituttet og SFT har alt frarådet oljevirksomhet utenfor Lofoten. Regjeringen eller stortingsflertallet kan ikke trosse de entydige rådene fra sine egne faginstanser, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF-Norge til BT.

Han karakteriserer det som en stor og viktig seier at miljøverdiene i Lofoten og hensynet til fiskerinæringen ble utslagsgivende.

Oljestatsråd Einar Steensnæs (KrF) begrunner avgjørelsen slik:

— Regjeringen mener det til nå ikke er demonstrert at hensynet til fiskeriene og miljøet kan ivaretas på en tilfredsstillende måte ved oppstart av petroleumsvirksomhet i området.

Nordland VI-områdets spesielle betydning som fangstområde og gyteområde for viktige fiskeslag blir også fremhevet av Steensnæs.

«Tragisk»

Ikke alle miljøorganisasjonene er like positive som WWF til regjeringens Lofoten-avgjørelse:

— Det er tragisk at det bare er snakk om et midlertidig nei, sier kampanjeleder Truls Gulowsen i Greenpeace.

— Vi er svært skuffet over at statsråd Steensnæs ikke kan gå inn for et varig vern av Lofoten slik at området forblir petroleumsfritt. I praksis utsetter han nå avgjørelsen, sier nestleder Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund.

Norges Fiskarlag er lettet over at Lofoten foreløpig spares for leteboring.

— Dette var jo som forventet. Det er en klok melding, sier lederen i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, til NTB.

PS: I skyggen av striden rundt oljeleting i nordområdene kom åpningen for oljeleting lenger sør og sør-øst i Norskehavet og Nordsjøen. Flere oljeselskaper har vært særlig interessert i den såkalte Farsund-blokken, utenfor nettopp Farsund.