Det gjelder vurderingene fra Statens forurensningstilsyn (SFT), Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Norsk polarinstitutt (NP). Regjeringen har ikke funnet det korrekt å offentliggjøre de dokumentene den forrige regjeringen mente skulle unntas offentlighet.

– Jeg mener det er viktig å gi fullt innsyn, fordi de miljøfaglige vurderingene berører viktige samfunnsspørsmål som det er stor debatt om i offentligheten. De etterspurte opplysningene er av interesse både for miljøorganisasjoner og allmennheten for øvrig, og økt innsyn vil øke tilliten til forvaltningens vurderinger og konklusjoner, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Gjennom Soria Moria-erklæringen varslet regjeringen en omlegging av praksisen med å unnta hele eller deler av de miljøfaglige vurderingene offentlighet i forbindelse med tildeling av konsesjoner på norsk sokkel. Frist for direktoratene er 1. desember.

Lars Haltbrekken i Norges Naturvernforbund beskriver det som svært gledelig at miljøvernministeren nå offentliggjør de miljøfaglige vurderingene.

– Bjørnøys forgjenger hemmeligholdt disse utredningene og holdt dermed viktig informasjon unna allmennheten, sier han.