— Det er foretatt en meget grundig vurdering av alle sider av saken, og boring av brønnen er forsvarlig på bakgrunn av de vilkår som er satt. Miljøverndepartementet er dermed enig i den vurdering SFT gjorde da vedtak om tillatelse ble fattet, sier miljøvernminister Siri Bjerke i en pressemelding.

Dermed er alt klart for den omstridte prøveboringen.

SFT ga 10. august i år tillatelse til utslipp ved boring i Barentshavet, men Norges Miljøvernforbund, Bellona og Natur og Ungdom klaget på avgjørelsen.

De mener at oljevernberedskapen ikke er god nok, at Norsk Agips beregninger av anslåtte utslippsmengder er feilaktige og at miljørisiko- og beredskapsanalysene er mangelfulle.

SFT mener at miljørisikoen ved denne leteboringen er innenfor de rammene som gjelder på norsk sokkel. Tilsynet mener at det er liten sannsynlighet for utblåsning og at beredskapstiltakene er gode nok.

I sin avgjørelse onsdag peker også Miljøverndepartementet på at det er satt meget strenge vilkår til bruk av kjemikalier, og at beredskapen anses som "akseptabel" vurdert ut fra den perioden prøveboringen skal finne sted.