Fliflet mener saksbehandlingstiden i UDI er urimelig lang, og at dette bryter med forvaltningslovens bestemmelse om at saker skal avgjøres «uten ugrunnet opphold». UDI bruker i dag opptil 15 måneder på å behandle en sak. Den lange behandlingstiden er etter Sivilombudsmannens oppfatning et brudd på den internasjonale menneskerettighetskonvensjonens krav om rett til familieliv.

Den krasse kritikken kommer fram i to brev fra Sivilombudsmannen til UDI-direktør Petter Drefvelin.

Fliflet kritiserer videre UDI for at de ikke varsler personer dersom saksbehandlingen trekker ut.

— Under enhver omstendighet tilsier god forvaltningsskikk at det sendes forsinkelsesmeldinger i slike tilfeller, sier Fliflet.

UDI får også kritikk for at de organiserer saksbehandlingen i landsgrupper. Dermed tar det lengre tid å behandle en sak fra Afrika enn fra Vest-Europa selv om disse skulle være identiske.

1. april hadde UDI en bunke på 25.065 ubehandlede saker.

UDI-direktøren stiller seg ikke avvisende til kritikken fra Sivilombudsmannen.

— Vi tar selvsagt både forvaltningsloven og den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen alvorlig og forsøker kontinuerlig å forbedre situasjonen gjennom organisasjonsendringer og forenklinger av reglene, sier Petter Drefvelin.

Han er heller ikke overrasket over kritikken fra Fliflet.

— Vi deler fullt ut Sivilombudsmannens vurdering av hvor uheldig det er at saksbehandlingstidene er så lange.

NTB