— Jeg er overrasket og skuffet over hva Hagen har gått inn for den siste tiden. Vi må til de tidligere kommuniststatene for å finne en tilsvarende, sentralistisk måte å styre et parti på. Bare gamle, sosialistiske partier hadde kontroll som Hagen ønsker seg, sier Oddvard Nilsen til Bergens Tidende.

Nilsen peker særlig på to saker som underbygger at Frp «beveger seg i retning av et enmannsparti som er ekstremt sentralistisk.»

n Grunnlovsforslag om at en stortingsrepresentant som blir ekskludert eller melder seg ut av et parti også vil bli kastet ut av Stortinget.

n Frps holdning til valgloven og et klart nei til velgerinnflytelse på partienes kandidatlister til stortingsvalg - altså nei til kumulering.

Stortinget debatterer i dag valgloven og det vil bli flertall for at 150 representanter blir valgt fra valgdistrikter. I tillegg vil 19 representanter bli valgt som utjevningsmandater. Representasjonen fra valgdistriktene avgjøres blant annet gjennom en viss vektlegging av distriktets areal. Det bidrar til at områder med få velgere sikres representasjon - slik som Finnmark.

Hagens nei til kumulering

Oddvard Nilsen påpeker at Høyres utgangspunkt var at alle stemmer skulle telle like mye - uten vektlegging av areal.

Etter det Bergens Tidende forstår møttes de parlamentariske lederne på stortingspresident Jørgen Kosmos kontor for å drøfte muligheten for å bli enige om valgloven. Da antydet Høyre at de kunne være med på et kompromiss med en viss vektlegging av areal - hvis velgerne samtidig ble sikret innflytelse gjennom kumulering. Men det var Hagen helt imot. Han ville ikke ha velgerinnflytelse på listene.

Høyres Oddvard Nilsen ser Frps holdning til valgloven i sammenheng med Hagens grunnlovsforslag om at stortingsrepresentanter som kastes ut av et parti også bør miste stortingsplassen.

Nilsens bestyrtelse

— Det ville åpnet for at en brysom person ikke bare ville blitt kastet ut av et parti, men også fra Stortinget. Hadde dette vært regelen da Hagen selv meldte seg ut av Frp og inn i Reformpartiet, ville Hagen ikke kommet inn på Stortinget da Anders Lange trakk seg i sin tid.

— Jeg er bestyrtet over hvor langt Frp har fjernet seg fra enkeltmennesket og hvor sentralistiske de er blitt, sier Oddvard Nilsen.

Stortingspresident Jørgen Kosmo sier at «Hagens forslag ville ha «flyttet innflytelsen fra velgerne til partigruppene på Stortinget. Det er uakseptabelt.»

Hagens grunnlovsforslag ble forkastet i Stortinget da det ble behandlet i forrige uke. Under debatten fyrte Høyres medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen av en kraftsalve mot Hagen og Frp:

Vanlige velgere forstår ikke

— Forslaget vil i beste fall kunne være egnet til å løse et akutt indremedisinsk problem for å hanskes med representanter som ikke vil la seg kue av partipisken. Hagen ønsker å innføre et mektig og farlig instrument for enhver parlamentarisk leder som vil ha full og uinnskrenket kontroll over sine enkeltrepresentanter. Det har ingenting med demokrati å gjøre. Derimot åpner det for maktmisbruk og vilkårlighet, advarte Engeset.

Carl I. Hagen forsvarte i debatten sitt forslag med at Frp krever 2/3-flertall i partiorganisasjonen for at et medlem eller representant skal kunne ekskluderes.

— Det er altså fremdeles et betydelig demokrati, sa han.

Hagen påpekte også at «vanlige velgere ikke skjønner at personer som har meldt seg ut av et parti, og eventuelt over i et annet, skal kunne fortsette i Stortinget.»

<b>ENMANNSPARTI:</b> Høyres parlamentariske leder på Stortinget, Oddvard Nilsen, mener Frp beveger seg i retning av et enmannsparti som er ekstremt sentralistisk.
Arkivfoto: Rune Sævig