Den nordiske ekspertgruppen Helse Vest har engasjert, har i dag lagt frem en fagrapport om nevrokirurgen. Den konkluderer med at all nevrokirurgisk virksomhet bør sentraliseres ved Haukeland Universitetssykehus.

– Dette bekrefter at det er viktig å samle det faglige miljøet, sier administrerende direktør i Helse Bergen, Stener Kvinnsland.

Barnenevrokirurgen til Haukeland

Rapporten slår fast at befolkningsgrunnlaget er for tynt til at det er hensiktsmessig å dele en så spesialisert virksomhet mellom to sykehus.

Det betyr at ekspertgruppen går inn for at Stavanger ikke skal ha 24 timers vaktordning for nevrokirurger. De mener også barnenevrokirurgen skal også legges til Haukeland.

Rapporten sier også at hvis helseforetaket har økonomi til det, kan en organisere en vaktvirksomhet i Stavanger.

Skal opp i styret

I dag er virksomheten delt i to.

Styreleder i Helse Vest, Oddvar Nilsen, understreker at det vedtaket ligger fast inntil videre. Det er fortsatt uvisst i hvor stor grad Helse Vest tar hensyn til fagrapporten, som var bestilt av styret.

Rapporten skal opp i styret 23. mai, men Helse Vest har ikke lovet å komme med noen innstilling ennå.

En ekspertgruppe som på oppdrag fra Rogalandspolitikerne har utredet hvordan den fremtidige hjernekirurgien bør organiseres på Vestlandet, konkluderte tidligere i mai med at Bergen og Stavanger bør dele hjerneoperasjoner mellom seg.

ANBEFALER HAUKELAND: All nevrokirurgi bør samles ved Haukeland, konkluderer en ny fagrapport.