Kirkemøtet i Lillehammer drøftet i går en egen kulturmelding for Den norske kirke. Selv om meldingen blir vedtatt først i ettermiddag, er det overveldende flertall for å etablere flere regionale ressurs— og kompetansesentre for skapende og utøvende kunst.. Og direktør Erling Pettersen i Kirkerådet tar det for gitt at Bergen får et av disse sentrene. Når det kan skje, sier ikke Kirkemøtet noe om.

Opprinnelig ble det foreslått å etablere et nasjonalt senter. Men på Kirkemøtet er det laber stemning for dette. I stedet vil man satse på flere regionale sentre, som skal samle kompetanse og styrke samarbeidet mellom kirke og kunst- og kulturmiljøer.

Et opplagt valg

— Bergen er et opplagt valg.. Både i Bergen og i Bjørgvin bispedømme har man allerede stor kompetanse i møtet mellom kirke, kunst og kultur. Dette samarbeidet har for lengst oppnådd nasjonal anerkjennelse. Både Festspillene og andre festivaler har ressurser og samarbeid med Kirken som det er helt naturlig å videreutvikle inn i kirkerommene. I tillegg har byen et fantastisk kirkemusikalsk miljø, og det finnes mye kunsthistorisk og flerreligiøs kompetanse på Universitetet og Høgskolen, sier Pettersen, som selv er bergenser.

Moster og Selje

Han mener Bjørgvin bispedømmeråd nå står overfor en stor utfordring for å få etablert et kirkelig kunst- og kultursenter i Bergen. Også i andre deler av bispedømmet finnes det miljøer som kan knyttes til senteret, eksempelvis Mostraspelet, Selje og pilegrimstradisjonen i Røldal.

Det er uklart hvor mange slike sentre som skal etableres. Men Kirkemøtet kommer til å vedta at de skal knyttes opp mot eksisterende fagmiljøer. Bispedømmerådene vil også bli bedt om å samarbeide med fagmiljøene om hvilken profil sentrene skal ha.

Mer samtidskunst

Meldingen som Kirkemøtet drøftet i går, er først og fremst en kunstmelding, sier saksordfører Knut Lundby. Meldingen legger opp til å styrke innslagene av kunstutøvelse i kirkene, blant annet i gudstjenester, konserter, i trosopplæringsreformen og i barne- og ungdomsarbeid.

Kirkemøtet ønsker et større kulturelt mangfold i kirkene, og at Den norske kirke skal fremstå som en offensiv kulturbærer. Kunst og kultur kan også være en ny inngangsdør for mange mennesker, hevdes det. I kulturmeldingen legges det opp til at særlig samtidskunsten må få en større plass i kirkene. Derfor ønsker Kirkemøtet at regelverket for bruk av kirkebyggene skal revideres, og at man må samarbeide med Riksantikvaren for å få fleksible løsninger for bruk av fredede og bevaringsverdige kirkebygg til dagens kunstneriske uttrykk og aktiviteter. Kirkemøtet ønsker også flere kirkemusikere i hel stilling og andre kulturarbeidere i menighetene.